TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ EKONOMİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 225-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, bilginin kullanımı, kodlanması ve yayılması artan şekilde globalleşen ve dijitalleşen dünyamızda farklı disiplinler içerisinde ortaya çıkan yeni çalışma alanlarıdır. Bilgi ekonomisi, bilgi toplumu, ileri teknoloji medeniyeti ve ağ ekonomisi gibi terimleri içeren bir kavramdır. Daha özel olarak, bilgi ekonomisi kavramı dünyanın değişen ekonomik resminde bilginin rolünü hem bir çıktı hem de bir girdi olarak kabul eden bir önermeyi içerir. Bu yüzden toplumların bilginin rolü ile ilgili mevcut tutum ve düşüncelerinin dönüştürülmesi ve düzenlenmesi yardımıyla değişimi önemlidir. Bu sürece yardımcı olmak için üniversiteler belirtilen değişimde rol almalıdırlar. Bu çalışma; bilgi ekonomisinin nasıl ve ne düzeyde ortaya çıktığı konusunda araştırmacılar, uygulayıcılar ve karar vericileri bilgilendirmek için temel eğitim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (n = 104) bilgi ekonomisi hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkararak yeni gelişen bu söyleme katkı sunmaktadır. Anket ile toplanan veriler istatistiksel metotlar ile incelenmiştir. Çalışma sonuçları göstermektedir ki dördüncü sınıf öğretmen adaylarının bilgi ekonomisi hakkındaki düşünceleri kavramı aydınlatacak alt başlıklar halinde analiz edilebilir ve kavranabilir. Çalışmada son olarak bilgi ekonomisi hakkında daha fazla kavramsal ve uygulanabilir fikirler üretmek için sonraki çalışmalara öneriler getirilecektir.

Keywords

Abstract

These days, there has been an emerging movement in the different fields toward using, coding, and dissemination of information and knowledge in increasingly globalized and digitalized world. The knowledge economy is a concept that has covering information society, high-technology civilization, knowledge society, and network economy etc. More specifically, the term has captured the premise that the role of knowledge could be not only an output but also an input in changing the economic picture of the world. Therefore, it is really important for societies about the role of knowledge to change via transforming and regulating existing attitudes and opinions. To help this process along, universities should have a part in changing that shift. This paper contributes to this emerging discourse by exploring preservice teachers’ (n = 104) reflections on knowledge economy from the department of primary education so as to inform researchers, practitioners, and policy makers about how and to what extend the concept of knowledge economy come out. The data obtained from the questionnaire were scrutinized by statistical methods. The results showed that the reflections of preservice teachers from fourth grades regarding knowledge economy could be analyzed and comprehended under sub-titles highlighting the concept. Lastly, recommendations were provided for further studies to yield more conceptual and practical understandings of knowledge economy.

Keywords


 • Akdağ, M. (1996). Fen ve teknoloji sözlüğü, İzmir: T.Ö.V. Yayınları.

 • Akdağ, M. (1996). Fen ve teknoloji sözlüğü, İzmir: T.Ö.V. Yayınları.

 • Akpınar, H. (1998). Enformasyon teknolojisi ve işletmecilik öğretimine etkileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 27(1). 39-67.

 • Aktan, C. C. & Tunç, M. (1998). Bilgi Toplumu ve Türkiye, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak-Şubat, 118- 134.

 • Aubert, J-E. and J-L. Reiffers (eds.) (2003). “Knowledge Economies in the Middle East and NorthAfrica: Toward New Development Strategies,” Vol.1, World Bank Institute Learning Resources Series. Report No. 28038.

 • Bennet, R. (1994). Management, London: The Manufacturing and Engineering Handbook Series

 • Castells, M. (2000). Materials for an Exploratory Theory Of The Network Society, British Journal of Society, 51(1), 5-24.

 • Cem, İ. (2001). Bilgi Ekonomisi. İş Güç Dergisi. 3,https://www.isguc.org/?p=makale&id=108&cilt=3&sayi=1&yil=2001 adresinden 10.06.2017 tarihinde indirilmiştir.

 • Chen, Y-S. (2016). Translation, the Knowledge Economy, and Crossing Boundaries in Contemporary Education. Educational Philosophy and Theory, 48(12), 1284–1297.

 • Çeken, Ç. K. (2016). Turkey’s Performance in the Knowledge Economy (The Period of 2004-2014) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(34), 99-139.

 • Düren, A. Z. (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim, İstanbul: Alfa Yayınevi.

 • Erçetin, Ş. (2001). Biz akademisyenler geleceğin yükseköğretim kurumlarini yaratmaya hazir miyiz?. Kuram ve Uygulamada EğitimYönetimi, 25, 75–86.

 • Gordon, M. (1999). Sosyoloji sözlüğü, Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

 • Hauknes, J. (1999). “Innovation Systems and Capabilities”, STEP Working Paper, No A-10.

 • Kutlu, E. (2000). Bilgi Toplumunda Kalkınma Stratejileri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Svarc, J., & Dabic, M. (2017). Evolution of the Knowledge Economy: a Historical Perspective with an Application to the Case of Europe. Journal of the Knowledge Economy, 8, 159-176.

 • Tinmaz, H. & Yakin, I. (2007). The perspectives of youth concerning knowledge economy: A firststep in Turkish experience. 2nd International Conference on Technology and Economic Development, 2007-05-25, 2007-05-26, İzmir, Türkiye.

 • Toffler, A. (1996). Üçüncü Dalga, (Çeviren: Ali Seden), 3. Baskı, İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi.Tural, N. (2002). Küreselleşmenin Üniversite Üzerine Etkileri: Çeşitli Ülkelerden Örnekler. Eğitim Araştırmaları. 6, 99–120.

 • Tural, N. (2004). Küreselleşme ve Üniversiteler. Ankara: Kök Yayıncılık.

 • Üstün, A. & Demirbağ, H. (2003). Sınıfta Demokratik Disiplin Anlayışı. Eğitim Araştırmaları. 11, 87–95.

                                                                                                    
 • Article Statistics