KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE PATALOJİK BİR TİP, “YIĞMACI MEMUR” : NEDENLER, ETKİLER VE TEDBİRLER

Author :  

Year-Number: 2017-6
Language : null
Konu :
Number of pages: 168-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu personel sistemi içerisindeki farklı görev sınıfları içerisinde farklı görevleri icra etmekte olan yüzbinlerce çalışanın, karakter özellikleri, görev niteliği ve stres derecesi, gelir durumu, eğitim seviyesi ve sosyo-kültürel nitelik ve birikim nedenleri ile birbirinden farklı görev anlayış ve uygulamalarına sahip olmaları elbette doğal bir durumdur. Ancak söz konusu anlayış ve uygulamalar, devletin kurumsal kimliğinin bir parçası olan ve onu temsil eden kamu kurumlarının genel işleyişine etki derecelerine ve yönüne göre olumlu ve olumsuz yönlü olarak nitelendirilebilirler. Bu doğrultuda, kamu çalışanlarının göreve yönelik olumlu nitelikteki davranış ve uygulamalarının, devletin vatandaşlar ile diğer kamu çalışanları gözündeki imajına ve kamu görevlerinin işleyişine pozitif yönlü etki yapacağı; olumsuz yönlü davranış ve uygulamaların ise bu etkiyi negatifleştireceği söylenebilir. “Herhangi bir sebeple ve belirli bir amaca ulaşmaya yönelik olarak, yapmakla sorumlu olduğu işi kasıtlı olarak yapmayıp başkasına da yaptırmayan ve böylece işin birikmesini yani yığılmasını sağlayan memur” olarak tanımlanabilecek ve bu özelliği nedeni ile “yığmacı” olarak nitelendirdiğimiz, sebep olduğu olumsuzluklar nedeni ile bulunduğu kamu kurumu içerisinde patalojik (hastalık yapıcı) bir niteliği olan memur tipinin incelenmesinin ve kavramsal olarak tanımlanmasının, kamu personel yönetiminin verimli ve etkin işletilmesi yönlü çalışmalara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir

Keywords

Abstract

Hundreds of thousands of employees who are performing different tasks within the different task classes in the public personnel system should have different task understanding and practices with their character traits, task quality and stress level, income status, education level and socio-cultural nature and accumulation reasons. It is the case. However, such understanding and practices can be characterized as positive and negative according to the degree and direction of impact on the general functioning of public institutions, which are part of the institutional identity of the state and represent it. In this respect, positive behaviors and practices of the public employees towards the relative will have a positive impact on the image of the state in the eyes of citizens and other public employees and in the functioning of public affairs; Negative behaviors and practices may negatively affect this effect. “To achieve a specific purpose and for any reason, to anyone else he does not do that is responsible is done intentionally to make the accumulation of heat and thus enables it to be stacked so reduce officer” can be described as, and due to this characteristic, “hoarder” as we describe, where the cause is located within the institution of public negativity that causes pathological (disease causing), which is an attribute of the type of examination of the officer, public personnel administration, efficient and effective operation-are considered to contribute to work that way.

Keywords


 • Aracı, M. (2016). “Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Yayın Kabul Tarihi:

 • Aracı, M. (2016). “Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Yayın Kabul Tarihi: 11.04.2016

 • Aykaç, B.; Durgun, Ş. ve Yayman, H. (2003). Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, 1. Basım, Ankara.

 • Bilgin, U.K. (2004), Kamu Performans Yönetimi, TODAİE yayını

 • C, H.; Akgün A. ve Kavuncubaşı, Ş. (1995), Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 2.Baskı, Ankara

 • Canman, A. D. (1995), Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayını, Ankara.Covey, S.R. (2005), 8’inci Alışkanlık, Sistem Yayıncılık, 1. Basım, İstanbul.

 • Güler, A. B. (2005), Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, İmge Kitapevi, 1. Basım, Ankara.

 • Gürbüz, S. (2010), “Örgütsel Faktörlerin İç Girişimciliğe Etkisi : İş Tatmini Aracı Değişken mi?”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt : 2, Sayı:2, s.127-134

 • Helvacı, A. (2002), “Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:35, Sayı:1-2, s.155- 169.

 • OECD, Public Management Occasional Papers No:10; “Pay Reform in The Public Service”; PUMAÖğüt, A., (2004), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci”, S.Ü. S.B.E. Dergisi, Sayı:12, s. 278-289.

 • Özdemir, Ö.; Tükel, R. (2003). “Clinical Characteristics in Obsessive-Compulsive Disorder With Schizophrenia. Comprehensive Psychiatry”, Vol. 44, No. 4 (July/August), s. 311-312

 • Özgür, B. (2004), Kamu Yönetiminde Yönetici Çıkmazı, Maliye Dergisi, Sayı: 145,Ocak-Nisan 2004.

 • Özkalp, E. (1999), Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:923, Anadolu Üniversitesi, İ. F. Ders Kitapları Yayın No: 11, Eskişehir.

 • Sezer, Y. (2006), Kamu Hizmetine Girme Hakkı, Seçkin, Ankara.

 • Şen, M. (1995), “Liyakat İlkesi ve Türk Personel Sistemindeki Uygulaması”, AİD, C.28, S.1. Tortop, N.; İspir, E. ve Aykaç, B. (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics