İşletmelerin İhracat Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunların ihracat tecrübeleri İle İlişkisi: Konya Otomotiv Yan Sanayiine Yönelik Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2017-5
Language : null
Konu :
Number of pages: 110-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile amaçlanan ihracatçı işletmelerin karşılaştığı sorunların önem düzeylerini ortaya koyarak, bu sorunların işletmelerin ihracat yaptıkları ülke sayısı ve ihracat yapma süreleri bakımından incelenip analiz edilmesidir. Küreselleşme kavramının ortaya çıkmasıyla uluslararası pazarlar arasındaki engeller ortadan kalkmıştır ama yine de her pazarın ve bölgenin kendine özgü ekonomik teknolojik, sosyal, yasal vb. nitelikleri mevcuttur. Söz konusu nitelikler kimi zaman ihracat yapan işletmeler açısından sorun teşkil etmekte olup ihracat tecrübesinin bu sorunları aşmakta önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin ihracat sorunları ile ihracat tecrübeleri arasında bir anlamlılığın olduğu düşüncesi, çalışmanın hipotezlerini oluşturmaktadır. Yapılan ampirik çalışma sonucunda elde edilen bulgular, ihracat yapan işletmelerin en önemli gördüğü sorunun ihraç pazarlarındaki rekabet zorluğu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Elde edilen diğer sonuç ise; ihracat tecrübesi az olan işletmelerin, ihracat tecrübesi fazla olan işletmelere göre ihracat sorunlarıyla daha fazla yüzleştiği ve bu sorunları daha önemli gördüğü yönündedir. Başka bir deyişle ihracat tecrübesi fazla olan işletmeler için ihracat sorunları çok önemli görülmemektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the importance levels of the problems encountered by the exporting firms and analyze the exporting problems in terms of the number of the countries that the firms export and the firms’ exporting period. With the emergence of the concept of globalization, the barriers between international markets have been lifted, yet each market and region has its own economic, technological, social and legal etc. characteristics. These characteristics sometimes constitute problems for exporting firms and it is thought that export experience is important to overcome these problems. In this respect, the hypothesis of the study is that there is a meaningful relation between the exporting problems and the exporting experiences. The findings of the empirical study reveal that the most important problem for the exporting firms is the difficulty of competing in export markets. The other result is; firms with less export experiences face more exporting problems than those with much export experience and the firms with less export experience see these problems more important. In other words, export problems are not considered very important for the firms with more export experience.

Keywords


 • Altıntaş, M. H., Tokol, T. ve Harcar, T. (2007). The Effects of Export Barriers on Perceived Export

 • Altıntaş, M. H., Tokol, T. ve Harcar, T. (2007). The Effects of Export Barriers on Perceived ExportPerformance: An Empirical Research on SMEs in Turkey. EuroMed Journal of Business. Volume: 2, Number: 1, 36-56.

 • Alvarez, R. E. (2006). Explaining Export Success: Firm Characteristics and Spillover Effects. World Development, Volume: 35, Number: 3, 377-393.

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

 • Çavuşgil, S. T. ve Kirpalani, V. H. M. (1993). Introducing Products into Export Markets: Success Factors. Journal of Business Research, Volume: 27, 1-15.

 • Da Silva, P. A. ve Da Rocha, A. (2001). Perception of Export Barriers to Mercosur by Brazilian Firms. International Marketing review. Volume: 18, Number: 18, 589-611.

 • Dawar, N. ve Frost, T. (1999). Competing with Giants: Survival Strategies for Local Companies inEmerging Markets. https://hbr.org/1999/03/competing-with-giants-survival-strategies-for-local- companies-in-emerging-markets (Erişim tarihi: 10.12.2016).

 • Denis, J. ve Depelteau, D. (1985). Market knowledge, diversification and export expansion, Journal of International Business Studies, Volume: 16, 77-89.

 • Kalaycı, Ş. (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Katsikeas, C. S. (1994). Perceived Export Problems and Export Involvement. Journal of Global Marketing, Volume: 7, Number: 4, 29-58.

 • Karelakis, C., Konstadinos, M. ve Chryssochoidis, G. (2008). Export Problems Perceptions and Clustering of Greek Wine Firms. Euromed Journal of Business, Vol. 3 Issue:1, 6-22.

 • Kotler, P. ve Keller, K. L. (2011). Marketing Management. (14th Edition). New Jersey: Pearson Education.

 • Konya Organize Sanayi Bölgesi, http://www.kos.org.tr/, (Erişim Tarihi: 16.12.2016) Konya Sanayi Odası, http://www.kso.org.tr/, (Erişim Tarihi: 01.06.2016).

 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2008), Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

 • Şencan, H. (2005). Sosyal Ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik Ve Geçerlilik, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Wilson, R. M. S. ve Gilligan, C. (2005). Strategic Marketing Management: Planning, Implementation and Control (3rd Edition). Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.

                                                                                                    
 • Article Statistics