Turizm İşletmelerinde Yaşanan Duygusal Emek ile Moral ve Motivasyon Etkileşimi

Author :  

Year-Number: 2017-5
Language : null
Konu :
Number of pages: 84-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin var olma mücadelesi verdiği bu yoğun rekabet ortamında, taklit edilmesi en zor olan özgün sermayeleri entelektüel sermaye olarak ifade edilen çalışanlarıdır. Çalışanların işletmelere katkıları fiziksel, bilgi ve hizmet düzeyindeki çabaları olarak ortaya konulsa da, aslında çalışanların tüm çabalarının ve davranışlarının görünen, sergilenen şekline ve sonuçlarına, davranışların duygusal boyutları da etki etmektedir. Duygular ise çoğu zaman tanımlanması ve yönetilmesi zor olan bir moral düzlemde gerçekleşirken içsel ve dışsal birçok motivatör faktör tarafından şekillenmektedir. Bu çalışmada turizm işletmelerinin yönetiminde ve başarısında en önemli etken faktörlerden sayılan, duygusal emek, moral ve motivasyon gibi birbirleri ile sebep-sonuç etkileşiminde bağımlı olan unsurlara ilişkin, ikincil verilere dayalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışma sonucunda, derinden rol yapma ve samimi davranışların, turizm işletmelerinin amaçları ve çalışanları üzerinde daha pozitif sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu nedenle yöneticilerin, derinden ve samimi emek davranışlarını desteklemeye yönelik içsel ve dışsal ödüller ile moral ve motivasyon araçlarını etkin kullanmaları ve çalışma ortamını eğlenceli, moral ve motivasyonu artırıcı bir yapıya getirmeleri yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

In this intense competition environment where businesses struggle for existence, their original capital which is the hardest to imitate is their employees that is expressed as intellectual capital. Even if the contributions of employees to the businesses are put forward at physical, information and service level, the emotional dimensions of behaviour also affect the visible, displayed patterns and results of their efforts and behaviour. Emotions are shaped by a number of internal and external motivator factors while they are mostly occurring on a moral platform that is difficult to identify and manage. In this study, an evaluation is made based on secondary data about factors which are dependent on each other with a cause-effect interaction such as emotional labour, moral and motivation that are seen among the most important contributing factors in the management and success of tourism establishments. As a result of the study, deep acting and sincere behaviour seem to give more positive results on the aims of tourism establishments and their employees. Therefore, works should be carried out for managers to use internal and external awards with moral and motivation tools effectively to support deep and sincere labour behaviour and to make the working environment a fun, moral and motivation increasing structure.

Keywords


 • Akıncı, Z. (2002), “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler, Beş Yıldızlı

 • Akıncı, Z. (2002), “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler, Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 4.

 • Ashforth, B. E. ve Humphrey, R. H.(1993), “Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity”, The Academy of Management Review, Vol. 18, No. 1, 88-115.

 • Ataay, D.İ. (1988), “İşletmelerde İnsan Gücü Verimliliğini Etkileyen Faktörler”, Mess Eğitim Kitapları Dizisi: 19. Ankara.

 • Aydın, M. (2000), Çağdaş Eğitim Denetimi, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.

 • Barutçugil, İ. (2004), Organizasyonlarda Duygu Yönetimi, İstanbul, Kariyer Yayınları. Başaran, E. (1991),Örgütsel Davranış, Gül Yayınevi Ankara.

 • Begenirbaş, M. Çalışkan, A. (2014), Duygusal emeğin iş performansı ve işten ayrılma niyetine etkisinde kişilerarası çarpıklığın Aracılık rolü Business & Economics Research Journal.

 • Brotheridge, C.M. ve Lee, R.T. (2003), “Development and validation of the emotional labour scale”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Cilt:76, Sayı:3, 365- 379.

 • Bruce, A. (2002), How to Motivate Every Employee; 24 Proven Tactics to Spark Productivity in the Workplace, McGraw Hill Professional, New York.

 • Çelik, M. ve Turunç, Ö. (2011), “Duygusal Emek ve Psikolojik Sıkıntı: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Etkisi” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (2): 527- 574.

 • Chu, K.H. - L. ve S.K. Murrman (2006), “Development and Validation of the Hospitality Emotional Labor Scale”, Tourism Management, 27:1181-1191.

 • Deadrick, D. L. ve McAfee R. B. (2001). Service With A Smile Leagal And Emotional İssues. Journal Of Quality Management, 6 (1): 99-110

 • Diefendorff, J. M.,Croyle M. H. ve Grosserand, R. H. (2005)“The Dimensionality and Antecedents of Emotional Labor Straregies ”Journal of Vocational Behavior, 66: 339-357.

 • Duran, E. Gümüş, M. (2010), Turizm İşletmelerinde Duyguların Yönetimi Sorunu. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2-5 Aralık, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

 • Eren, E. (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

 • Eröz, S.S. (2014), “Otel İşletmelerinde Örgüt İklimi Ve Duygusal Emek İlişkisi: Trakya Bölgesinde Bir Araştırma”, Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:3, Sayı:7, 198-223.

 • Ferik, F. (2002), Öz- Yeterliliğe Bağlı Olarak Personel Güçlendirme ve İş Tatmini, Örgüte Bağlılık, Personel Devri Arasındaki İlişkiler, Active- Bankacılık ve Finans Dergisi.

 • Gary, H. (1996), 5 Sevgi Dili, İstanbul, Sistem Yayıncılık.

 • Glomb, T. M. Ve Tews, M. J. (2004), Emotional labor: A conceptualization and scale development. Journal of Vocational Behavior, 64(1), 1-23.

 • Goleman; D. (2004), İş Başında Duygusal Zekâ, İstanbul, Varlık Yayınları.

 • Hochschild, A. R. (1983), The Managed Hearth: Commercialization Of Human Feeling. Berkeley, CA: University Of California Press

 • Huang, Z. Haggkvist, C. (2003), Motivation Of Front- Line Workers a Study at Grona Lund’s Tivoli, Department of Tourism and Hospitalty management, Unpublished Master Thesis.

 • Kaplan, R.S. Norton, D.P. (2007), Blanced Scorecard, Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, Sistem Yayınları,

 • Karatepe, O. M. ve Aleshinloye, K. D. (2009). Emotional dissonance and emotional exhaustionamong hotel employees in Nigeria. International Journal of Hospitality Management, 28 (3): 349-358Kim, Hyun Jeong (2008), “Hotel Service Providers’ Emotional Labor: The Antecedents And Effects On Burnout”, International Journal of Hospitality Management, 27 (2008), 151-161.

 • Kruml, S.M. ve D. Geddes (2000), “Exploring the Dimensions of Emotional Labor: The Heart of Hochschild’s Work”, Management Communication Quarterly, 14: 8-49.

 • Küçükaltan, D. Tükeltürk, Ş. Gürkan, G. (2015), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Detay Yayıncılık, Ankara.

 • Langelier, A. C. (2006), Duygu Yönetimi, Çev; Rezzan Çecen, Ankara. Pegem A Yayıncılık.

 • Locke, E. A. (1976), The Nature And Causes Of Job Satisfaction, Dunntte, M.D. ed, Handbook Of Industrial And Organizational Psychology, Rand Mcnally: Chicago,II

 • Pala, T. ve Tepeci, M. (2014)“Otel İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek BoyutlarınınBelirlenmesi ve Duygusal Emek Boyutlarının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyeti Üzerine Etkisi”Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(1):21-37.

 • Pugliesi, K. (1999), The Consequences Of Emotional Labor: Effects On Work Stres, Job Satisfaction, And Well-Being, Motivation and Emotion, 23 (2): 125-154

 • Robins, S. P. ve Judge, T.A. (2014), Organizational Behavior-Örgütsel Davranış, Çeviri Editörü: Prof. Dr. İnci Erdem, 14. Basım, Nobel Yayıncılık, İstanbul

 • Sabuncuoğlu, Z. (2009), Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, MKM Yayınları, Bursa.

 • Steinberg, R. J. ve Figart, D. M. (1999). Emotional Demands at Work: A Job Content Analysis. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 561 (1): 177-

 • Şimşek, Ş. Akgemici, T. Çelik, A. (2001), Davranış Bilimlerine Giriş Ve Örgütsel Davranış, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

 • Tanrıöğen, A. (1988), Okul Müdürünün Etkililiği İle Öğretmen Morali Arasındaki İlişkiler, (Basılmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Tavmergen, İ. P. (2002), Turizm Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Usta, I. Küçükaltan, D. (2014), “Turizm İşletmelerinde Örgütsel Yabancılaşma”, Turizmİşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Edit: Ş.A. Tükeltürk, N.Ş. Perçin, B.Güzel, Ankara, Detay Yayıncılık, 361-374.

 • Üstüner, M. (1999), “Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemekte Kullandıkları Güçler veÖğretmen Morali”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Wharton, A. S. (1999), “The Psychosocial Consequences of Emotional Labor”, The Annals Of the American Academy Of Politicaland Social Science, 561,158-176.

 • Yalçın, A. (2010), “Emotional Labor: Dispositional Antecedents and The Role of Affective Events”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

                                                                                                    
 • Article Statistics