Sosyal Medyada Ünlü Kişi Kullanımının Tüketici Algısı Ve Satın Alma Niyeti İle İlişkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2017-4
Language : null
Konu :
Number of pages: 27-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın ana amacı; sosyal medya pazarlamasında; ünlü onaylayıcı kullanımının tüketici algısı ve satın alma niyeti üzerinde etkisini ortaya koymaktır. İlaveten, bu araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilerin yönünü ve düzeyinin de tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda; Kahramanmaraş ilinde ikamet eden 500 kişiye anket uygulanmıştır. Anket sonunda elde edilen veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Ölçekler normal dağılım gösterdiği için istatistik değerlendirmelerde parametrik testler kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğini test etmek amacıyla “Güvenilirlik Analizi”, yapı geçerliliği test etmek için “Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)” yapılmıştır. İlaveten, yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkileri sınanmış, önerilen modelin elde edilen veriyi ne kadar iyi açıkladığını belirlemek için uyum iyiliği ölçümü yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıca, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, ki-kare ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde etkisini araştırmak için basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, ünlü onaylayıcı kullanımının tüketici algısı ve satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ve araştırma değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

States have two basic organizations in order to meet the common needs of their citizens living in their national borders and to protect their general interests; Central and local governments. Local governments are democratic and autonomous units established to meet the common needs of a local community. In this study, the local governance structure of the Republic of Bulgaria was discussed. The historical evolution of the local governance structure in the country is examined and its current structure is addressed by legal framework. In the Constitution of the Republic of Bulgaria, which was adopted in 1991 and is still in force, the local administrations were organized under the heading of "Local Government and Local Government" in a separate section. In the first part of the Constitution, the local self-government was proclaimed as follows: "The Republic of Bulgaria is a unified state on the basis of local self-government". According to Article 135 of the Constitution, the territory of the Republic of Bulgaria has a dual administrative structure, namely the municipality and the regional administration.

Keywords


 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2010). ). SosyalBilimlerde Araştırma

 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2010). ). SosyalBilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamaları. Sakarya: SakaryaYayıncılık

 • Atkin, C., & Block, M. (1983). Effectiveness of celebrity endorsers. Journal of Advertising Research, 23(1), 57-61.m,2003

 • Bulunmaz, B. 2011, “Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği”, Global Media Journal, Cilt:2, Sayı:3, Güz 2011, ss.19-50.

 • Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity Endorsement: A Literature Review. Journal of Marketing Management, 15(4), 291-314.

 • Evans, D. (2008). Social Media Marketing: An Hour A Day. Canada: Wiley Publishing LawyerShould Know About Twitter, Facebook, Youtube, & Wikis”, Utah Bar Journal, Vol.23. N.3, ss.16

 • Friedman, H. H. & Friedman, L. (1979), “Endorser effectiveness by product type,” Journal of Advertising Research

 • Godin, S. (2007). Fikir Virüsü: Pazarlamada Yeni Boyutlar, (Çev:ElifÖzsayar), İstanbul: Rota Yayınları

 • Helm, M.(2000). Internet Inferno. Marketing Management. 15(1): 18-25

 • Hwang, Johye, Yoon, Yoo-Shik, Park, No-Hyeun (2011). “StructuralEffects ofCognitiveandAffectiveReponsesto Web Advertisements, WebsiteandBrandAttitudes,andPurchaseIntentions: The Case of Casual-DiningRestaurants”, International Journal of Hospitality Management, Vol:30, No:4, 2011, pp.897-907

 • KocabaŞ (Topsümer), F., (1994). Satış Yönlü Pazarlama İletişiminde Star Stratejisi,

 • Sayımer İ.; (2008), Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Birinci Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 123s.

 • Speck, P., Schumann, D., & Thompson, C. (1988). Celebrity endorsements—scripts, schema, and roles: theoretical framework and preliminary tests. Advances in consumer research, 15, 69-76

 • Odabaşı, Y. Ve Barış, G. 2007. Tüketici Davrnışları, Mediacat Yayınları, Ankara.

 • Ohanian, R., (1990). “Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers’Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness”, Journal of Advertising, cilt no 19, sayı 3, s.39-52

 • VuraL, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir ĠletiĢim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesine Yönelik Bir AraĢtırma. Journal of Yaşar University. 20(5): 3348-3382

 • Wang, Ying, Sun, Shaojing, Lei, Weizhen, Toncar, Mark, “Examining, 2009,

 • Weinberg, T. (2009). The New Community Rules: Marketing on the Social Web. New York:O'Reilly Wikipedia ( 2014) http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistics. Erişim Tarih: 20/11/2016

                                                                                                    
 • Article Statistics