Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Author :  

Year-Number: 2017-4
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin yazılma amacı; Yabancı sermaye yatırımının tanımı, faydaları ve sakıncaları, doğrudan yabancıların kararlarını etkileyen faktörleri, uluslararası çeşitlendirme, yabancı sermaye yatırımlarında yer seçimini etkileyen faktörlerden kısaca bilgi sahibi olmaktır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının nitelikli işgücü bakımından daha gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin sahip oldukları ucuz işgücü arzı uluslararası ticarette, özellikle emek-yoğun mallarda, bu ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğünü oluşturmaktadır. İşletmelerin yatırım yapacakları yerin seçiminde ev sahibi ülkenin çekici faktörleri etkili olduğu gibi kaynak ülke kaynaklı itici faktörler de işletmelerin yabancı sermaye yatırımı yer seçiminde etkili olabilmektedir. İşletmeler hâlihazırda faaliyet gösterdikleri pazarları korumak veya yeni pazarlarda faaliyet göstermek için doğrudan yabancı sermaye yatırımına yönelebilirler. Yatırımcılar bir ülkeye yatırım kararı alırken, yatırımın en kısa zamanda en az maliyetle faaliyete geçmesini istemektedirler. Ev sahibi ülkenin pazar büyüklüğü ile ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından defalarca incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this article is to write; Definition, Benefits, Foreign Factors Affecting Foreign Direct Investments, İnternationalization,Having Knowledge of Factors Affecting Place Choice in Foreign Capital İnvestments. Foreign direct investment has a positive impact on economic growth in more developed countries in terms of qualified labor force. The cheap labor supply of developing countries has a comparative advantage in international trade, especially in labor-intensive goods. The attractiveness factors of the host country are influential in choosing the place where the enterprises will invest, and the driving factors originating from the source country can also be effective in the choice of location of the foreign capital investments of the enterprises. Businesses can move directly to foreign capital investment to protect the markets they currently operate or to operate in new markets. When investors make a decision to invest in a country, they want the investment to move at the least cost with the least cost. The relationship between the market size of the host country and the foreign direct investment from the country has been repeatedly examined by researchers

Keywords


 • Ayaydın, H. (2013). Türkiye’nin Risk ve Getiri Açısından Gelişen Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki

 • Ayaydın, H. (2013). Türkiye’nin Risk ve Getiri Açısından Gelişen Hisse Senedi Piyasaları ArasındakiYeri ve Uluslararası Çeşitlendirme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.26, ss.105- 121.

 • Ayaydın, H. (2014). Uluslararası Çeşitlendirme, Finansal Bulaşma ve Küresel Finansal Kriz İlişkisiÜzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.28, Sayı.3, ss.43-67.Candemir, A. (2009). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt.9, Sayı.2, ss.659-675.

 • Çapraz, İ., ve Demircioğlu, İ. (2003). Türkiye’den Yurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları ve Türk Yatırımcıları, 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.

 • Güneş, S. (2007). Uluslararası Sermaye Hareketlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi Dergisi, Cilt.5, Sayı.5, ss.11-32.

 • Karagöz, K. (2008). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970 – 2005. Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt.2, Sayı.8, ss.927-948.

 • Kıymalıoğlu, Ü. ve Ayoğlu, D. (2006) Türk İmalat Sanayinde Yığılma Ekonomileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt.7, Sayı.2, ss.198-209.

 • Kurtaran, A. (2007). Doğrudan Yabancı Yatırım Kararları ve Belirleyicileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, ss.368-382.

 • Özalp, İ. (2005). Uluslararası İşletmecilik. Eskişehir: Gülen Ofset.

 • Öztürk, L. (1998). Serbest Bölgeler ve Bölgesel Kalkınmadaki Yeri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

 • Szymanska, A. (2002). Companies Looking for Compromise on Special Economic Zones. Warsaw Bussiness Journal, Cilt.8, Sayı.23, ss.11.

 • Vural, G. (2007). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Bu Yatırımların Değerlendirilmesinde Model Seçimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.16, Sayı.1, ss.561-580.

 • Woodward, D.P., ve Rolfe, R.J. (1993). The Location Of Export-Oriented Foreign Direct Investments In The Caribbean Basin.» Journal Of international Business Studies, Cilt.24, Sayı.1..

 • Yapraklı, S. (2006). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.21, Sayı.2, ss.23-48.

 • Yavan, N. (2003). Türkiye’de Doğrudan Sermaye Yatırımları ve Bölgesel Dağılışı. Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, ss.19-42.

 • Zengin, A. ve Bahar E. (2003). Türkiye Ekonomisi Açısından Doğrudan Sermaye Yatırımlarına İlişkin Bir Değerlendirme. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt.18, Sayı.203, ss.52-68.

                                                                                                    
 • Article Statistics