Kamu Kurumlarında Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisine Yönelik Alan Araştırması

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu :
Number of pages: 32-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit amacı ile hazırlanmıştır. Çalışma kapsamı, örgütsel destek davranışlarının, örgütsel özdeşleşme duygusu üzerine etkisini belirlemeye yönelik olduğundan etkileşimsel bir model üzerine kurgulanmıştır. Araştırmanın evreni Osmaniye ilinde kamu sektöründe kamu hastanesi olarak faaliyet gösteren bir kurumda çalışan yaklaşık 2750 adet kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alım personelleri oluşturmaktadır. Uygulama grubunu söz konusu kurumda çalışan 353 personel oluşturmakla birlikte, anket uygulaması yolu ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, iki farklı ölçek bir araya getirilerek oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Örgütsel özdeşleşme algısını ölçmek için Fettahlıoğlu ve Koca (2015) tarafından yapılan çalışmada kullanılmış olan “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır. olup, ölçek 6 önermeden oluşmaktadır. Örgütsel destek algısını ölçmek için ise, Rhoades, Eisenberer ve Armeli (2001) tarafından gerçekleştirilen çalışmada kullanılmış olan “Örgütsel Destek Ölçeği” kullanılmış olup, ölçek 12 önermeden oluşmaktadır. Verilerin istatistiki analizinde SPSS 21.0 programı kullanılmış, söz konusu program ile hipotez testleri için frekans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular sonucunda örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme arasında düşük düzeyde istatistiki yönden anlamlı, pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme üzerinde %21 [(ß=,210), (p<0.01) (p:,000)] oranında etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was prepared with the aim of determining whether organizational support has an effect on organizational identification. The scope of the study is based on an interactional model in that organizational support behaviors are aimed to determine the effect on organizational identification sense. The universe of the research is about 2750 permanent, contracted and service purchasers working in an institution operating in public sector in the public sector in Osmaniye province. The survey was conducted through questionnaire application, with 353 employees working in the institution. In the research, two different scales were used to form a questionnaire. The "Organizational Identification Scale" used by Fettahlıoğlu and Koca (2015) was used to measure organizational identification, and it is composed of scale 6 propositions. In order to measure the perception of organizational support, the "Organizational Support Scale" used in the study performed by Rhoades, Eisenberer and Armeli (2001) was used and it is composed of 12 items. SPSS 21.0 program was used in statistical analysis of the data and frequency, correlation and regression analyzes were performed for the program and hypothesis tests. At the end of the findings, it was found that there was a significant positive correlation between the organizational support and the organizational identification at low level. It has also been achieved that organizational support may be 21% [(ß=,210), (p<0.01) (p:,000)] effective on organizational identification.

Keywords


 • Aliyev, Y. (2014). Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Bir Araştırma,

 • Aliyev, Y. (2014). Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

 • Armeli, S., Eisenberger, R., Fasolo, P. ve Lynch, P. (1998). “Perceived Organizational Support andPolice Performance: The Moderating Influence of Socioemotional Needs”, Journal of Applied Psychology, 2 (83): 288-297.

 • Ashforth, B. E. ve Mael, F. (1989). “Social Identity Theory and The Organization”. Academy of Management Review, 14(1):20-39.

 • Chandra, R., (2005). “The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Commitment of Diagnostic Imaging Radiographers”, Radiography, 12(2):128-140.

 • Cüceloğlu, D. (2008). İnsan ve Davranışı. Remzi Yayınları, İstanbul.

 • Deconinck, B. J., (2011). "The Effects of Ethical Climate on Organizational Identification,Supervisory Trust, and Turnover Among Salespeople", Journal of Business Research, 64, 617-624.

 • Dutton, J. E., Dukerich, J.M. & Harquail, C.V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39(2):239–263.

 • Edwards, M. R. & Peccei, R., (2010). “Perceived Organizational Support, OrganizationalIdentification, and Employee Outcomes Testing a Simultaneous Multifoci Model”, Journal of Personnel Psychology, 9(1):17–26.

 • Edwards, M. R., (2005). Organizational identification: A conceptual and operational review. International Journal of Management Reviews, 7(4):207–230.

 • Edwards, M. R., (2009). “HR, Perceived Organisational Support and Organisational Identification:an Analysis After Organisational Formation”, Human Resource Management Journal, 19(1):91-115.Eisenberger, R., Aselage, J., Sucharski, I. L. & Jones, J. R., (2004). Perceived Organizational Support, The Employment Relationship. Oxford University Press, Oxford.

 • Eisenberger, R., Huntingtton, R., Hutchison, S., ve Sowa, D., (1986). “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.

 • Fettahlıoğlu, Ö.O ve Koca N. (2015), Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisinde Örgütsel Desteğin Düzenleyici Etkisi, SOBİDER-Sosyal Bilimler Dergisi, 2-4:218-234

 • Fındıklı, A. M., (2014). “Algılanan Lider Desteği ve Algılanan Örgütsel Destek İle İşten AyrılmaNiyeti İlişkisinde Örgütsel Özdeşlemenin Aracılık Rolü: İstanbul’da Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25, 138-157.

 • Gautam, T., vd., (2004). “Organizational Identification and Organizational Commitment: Distinct Aspects of Two Related Concepts”, AsianJournal of Social Psychology, 7:301-315.

 • Gioia, D.A., Schultz, M. & Corley, K.G. (2000) “Organizational Identity, Image and Adaptive Instability”, Academy of Management Review, 25 (1):63-82.

 • Hall, D.T., Schneider, B. & Nygren, H.T., (1970). Personal Factors in Organizational Identification, Administrative Science Quarterly, 15(2):176–190.

 • Liu, W., (2004). “Perceived Organızatıonal Support: Linking Human Resource ManagementPractices With Important Work Outcomes (Dissertation of Doctor of Philosophy)”, University of Maryland.

 • Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J. & Avey, J. B. (2008) “The Mediating Role of PsychologicalCapital in the Supportive Organizational Climate-employee Performance Relationship” Journal of Organizational Behavior, 29:219-238.

 • Parasuraman, S., Greenhaus, J. H. ve Granrose, C. S., (1992). “Role Stressors, Social Support and Well-Being Among Two-Career Couples”, Journal of Organizational Behavior, 13, 339-356.

 • Polat, M. (2009). Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması,Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Bursa.

 • Qureshi, J. A., A., Shahjehan, F. Z. ve Safullah, K. (2011). "The Effect of Self-Esteem andOrganizational Identification on Organizational Citizenship Behavior: A Case of Pakistani Public Sector University", African Journal of Business Management, 5(9):3448-3456.

 • Rhoades, L, Eisenberer, R & Armeli, S. (2001). “Affective Commitment to the Organization: TheConntribution of Perceived Organizational Support”, Journal od Applied Pschology, 86 (5): 825-836.Rhoades, L., ve Eısenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, 87(4): 698-714.

 • Robbins, S. P., ve Judge, T. A., (2013). Örgütsel Davranış, (İ. Erdem, Dü.), Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ, Ankara.

 • Shaffer, M. A., Harrison, D. A., Gilley, K. M. ve Luk, D.M. (2001). Struggling for Balance AmidTurbulence on Internation Assignments: Work-family Conflict, Support and Commitment, Journal of Management, 27(1):99-121.

 • Scott, C.R., Corman, S.R., & Cheney, G., 1998. “Development of Structurational Model of Identification in the Organization”, Communication Theory, 8(3): 298-336.

 • Shamir, B. ve Kark, R. (2004). “A Single- Item Graphic Scale Fot The Measurement OfOrganizational Identification”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77:115-123Shore, L., M. ve Wayne, S., J., (1993). “Commitment and Employee Behaviour, Comparison ofAffective Commitment and Continuance Commitment with Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 78(5), 774-780

 • Sluss, D.M., Klimchak, M. ve Holmes, J.J., (2008). “Perceived Organizational Support as a MediatorBetween Relational Exchange and Organizational Identification”, Journal of Vocational Behavior, 73, 457–464.

 • Stamper, C.L ve Johlke, M.C., (2003). “The Impact of Perceived Organizational Support on theRelationship Between Boundary Spanner Role Stress and Work Outcomes”, Journal of Management, 29(4), 569-588.

 • TajfeL, H., (1978). Differentiation Between Social Groups. Study In Social Psychology of Intergroup Relations, Academic Press, London

 • Tolay, E., (2003). Eğitimin Örgütsel Bağlılığa Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

 • Turner, J.C., (1975). “Social Comparison and Social Identity: Some Prospects for İntergroup Behaviour”, European Journal of Social Psychology, 5: 5-34.

 • Turnley W. H., Bolino, M.C., Lester., S. W. & Bloodgood, J. M. (2003). “The Impact ofPsychological Contract Fulfillment on The Performance of In-Role and Organizational Citizenship Behaviors”, Journal of Management, 29(2): 187-206.

 • Turunç, Ö., ve Çelik, M., (2010). “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, 17(2). 183-206.

 • Unıversıty Of Oxford, (2006). Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s Edition, Oxford University Press, Oxford.

 • Üren, S. G. ve Çorbacıoğlu, S., (2012). “Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi:İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1): 29-52.

 • Watkins, A., (1995). “Communication Concepts Related to Perceived Organizational Support”, Western Journal of Communication, 59(4):326-347.

 • Yoshimura, K.E., (2003). Employee Traits, Perceived Organizational Support, SupervisoryCommunication, Affective Commitment, and Intent To Leave: Group Differences, North Carolina State University, North Carolina.

 • http://osmaniye.khb.saglik.gov.tr/2015-yili-faaliyet-raporu (Erişim Tarihi:02.04.2015)

                                                                                                    
 • Article Statistics