Kamu Kurumlarında Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisine Yönelik Alan Araştırması

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 32-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit amacı ile hazırlanmıştır. Çalışma kapsamı, örgütsel destek davranışlarının, örgütsel özdeşleşme duygusu üzerine etkisini belirlemeye yönelik olduğundan etkileşimsel bir model üzerine kurgulanmıştır. Araştırmanın evreni Osmaniye ilinde kamu sektöründe kamu hastanesi olarak faaliyet gösteren bir kurumda çalışan yaklaşık 2750 adet kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alım personelleri oluşturmaktadır. Uygulama grubunu söz konusu kurumda çalışan 353 personel oluşturmakla birlikte, anket uygulaması yolu ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, iki farklı ölçek bir araya getirilerek oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Örgütsel özdeşleşme algısını ölçmek için Fettahlıoğlu ve Koca (2015) tarafından yapılan çalışmada kullanılmış olan “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır. olup, ölçek 6 önermeden oluşmaktadır. Örgütsel destek algısını ölçmek için ise, Rhoades, Eisenberer ve Armeli (2001) tarafından gerçekleştirilen çalışmada kullanılmış olan “Örgütsel Destek Ölçeği” kullanılmış olup, ölçek 12 önermeden oluşmaktadır. Verilerin istatistiki analizinde SPSS 21.0 programı kullanılmış, söz konusu program ile hipotez testleri için frekans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular sonucunda örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme arasında düşük düzeyde istatistiki yönden anlamlı, pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme üzerinde %21 [(ß=,210), (p<0.01) (p:,000)] oranında etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was prepared with the aim of determining whether organizational support has an effect on organizational identification. The scope of the study is based on an interactional model in that organizational support behaviors are aimed to determine the effect on organizational identification sense. The universe of the research is about 2750 permanent, contracted and service purchasers working in an institution operating in public sector in the public sector in Osmaniye province. The survey was conducted through questionnaire application, with 353 employees working in the institution. In the research, two different scales were used to form a questionnaire. The "Organizational Identification Scale" used by Fettahlıoğlu and Koca (2015) was used to measure organizational identification, and it is composed of scale 6 propositions. In order to measure the perception of organizational support, the "Organizational Support Scale" used in the study performed by Rhoades, Eisenberer and Armeli (2001) was used and it is composed of 12 items. SPSS 21.0 program was used in statistical analysis of the data and frequency, correlation and regression analyzes were performed for the program and hypothesis tests. At the end of the findings, it was found that there was a significant positive correlation between the organizational support and the organizational identification at low level. It has also been achieved that organizational support may be 21% [(ß=,210), (p<0.01) (p:,000)] effective on organizational identification.

Keywords