Kayırmacılık Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Lise Öğretmenleri Üzerine Bir Alan Araştırması

Author :  

Year-Number: 2016-2
Language : null
Konu :
Number of pages: 22-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Khramanmaraş bölgesinde bulunan lise öğretmenleri örneklem olarak seçilmiştir. Hazırlanan anket formu 340 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada, Erdem ve Meriç (2011) tarafından geliştirilen kayırmacılık ölçeği ve Brandes (1997) tarafından oluşturulan örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonucunda kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study was to determine the relationship between favoritism and organizational cynicism. In this direction, high school teachers in Kahramanmaraş region were chosen as the sample. The prepared questionnaire was applied to 340 teachers. In the research, favoritism scale developed by Erdem and Meriç (2011) and organizational cynicism scale developed by Brandes (1997) was used. As a result of the analysis, it was found that there is a positive relationship between favoritism and organizational cynicism.

Keywords


 • Abraham, R., 2000. “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”. Genetic, Social, and

 • Abraham, R., 2000. “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126 (3): 269-292.

 • Araslı, H. ve Tumer, M., 2008. “Nepotism, Favoritism and Cronyism: A Study of Their Effects onJob Stress and Job Satisfaction in the Banking Industry of North Cyprus”, Social Behavior and Personality, 36(9):1237-1250.

 • Aydoğan, İ., 2009. “Favoritism in the Turkish Educational System: Nepotism, Cronyism and Patronage”, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 4(1):19-35.

 • Bommer, W, H., Rich, G., A., ve Rubin, R., S., 2005. “Changing attitudes about change: longitudinaleffects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change”. Journal of Organizational Behavior, 26(7):733-753.

 • Brandes, P., 1997. “Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences”, Unpublished doctoral dissertation, Cincinnati University, ABD

 • Erdem, M. ve Meriç, E., 2011. Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu.

 • Kutanis, Ö. R. ve Çetinel, E. 2010. “Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler mi?: Bir Örnek Olay”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 186-195.

 • Kutanis, Ö. R. ve Kahraman, G., 2013. “Sinik Davranışları Neler Tetikler?: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma”, 21.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 6-9.

 • Meriç, E. ve Erdem, M., 2013. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yönetiminde Kayırmacılık”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(3):467-498.

 • Özgener, Ş., Ögüt, A., ve Kaplan, M., 2008. “İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma:Örgütsel Sinizm, Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar,” İlke Yayınevi, Ankara, s: 53-65.

 • Özkanan, A. ve Erdem, R., 2014. “Yönetimde kayırmacı uygulamalar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20: 179- 206.

 • Özler, D. E., Atalay, C. G., ve Şahin, M. D., 2010. “Örgütsel Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır?”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2): 47-57.

 • Özsemerci, K., 2002. “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri, 1.Baskı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara.

 • Tokgöz, N., ve Yılmaz, H., 2008. “Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2):283–305.

                                                                                                    
 • Article Statistics