Kurumsal Yetenek Yönetiminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisi Var Mıdır

Author:

Year-Number: 2016-2
Number of pages: 12-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; kurumsal düzeyde uygulanan yetenek yönetiminin iç girişimcilik uygulamaları üzerinde etkili olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Araştırmanın evrenini Adana ilinde içecek imalatı sektöründe faaliyet gösteren 35 işletmede çalışan, yaklaşık 934 personel oluşturmaktadır. Araştırma grubu kapsamında araştırmada 287 katılımcı yer almıştır. Veri elde etme amacı ile, Altınöz ve Çöp (2010) ve Çayan (2011) tarafından geliştirilmiş olan yetenek yönetim ölçeği ve Heinonen ve Korleva (2005) tarafından geliştirilen iç girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiki analizlerinde sosyal bilimler istatistiki paket program olan SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, yetenek yönetiminin iç girişimcilik ile düşük düzeyde de olsa, istatistiki yönden anlamlı ve pozitif bir ilişkili olduğu soncuna ulaşılmıştır. Yetenek yönetiminin iç girişimcilik üzerine etkisine yönelik test edilmek istenen hipotezimiz ise, yetenek yönetiminin iç girişimcilik üzerinde %54,5 düzeyinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgusu ile doğrulanmıştır. Bulgular sonucunda yetenek yönetimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile iç girişimcilik davranışlarının da artırabileceği yönünde bir yargıya ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study; is intended to determine whether the talent management applied at the institutional level has an impact on internal entrepreneurship practices. The universe of research constitutes approximately 934 employees working in 35 establishments operating in the beverage manufacturing sector in the province of Adana. 287 participants participated in the research. For the purpose of data acquisition, talent management scale developed by Altınöz and Çöp (2010) and Çayan (2011) and internal entrepreneurship scale developed by Heinonen and Korleva (2005) were used. SPSS 21.0 program which is statistical package program of social sciences was used in statistical analysis of the data. Findings indicates that talent management has a positive correlation and positive relationship with internal entrepreneurship at a low level in the statical perspective. It has also been found that talent management has a positive effect on internal entrepreneurship at 54,5%. As a result, a judgment has been reached that the works carried out for talent management could increase the behavior of internal entrepreneurship

Keywords