Kurumsal Yetenek Yönetiminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisi Var Mıdır

Author :  

Year-Number: 2016-2
Language : null
Konu :
Number of pages: 12-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; kurumsal düzeyde uygulanan yetenek yönetiminin iç girişimcilik uygulamaları üzerinde etkili olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Araştırmanın evrenini Adana ilinde içecek imalatı sektöründe faaliyet gösteren 35 işletmede çalışan, yaklaşık 934 personel oluşturmaktadır. Araştırma grubu kapsamında araştırmada 287 katılımcı yer almıştır. Veri elde etme amacı ile, Altınöz ve Çöp (2010) ve Çayan (2011) tarafından geliştirilmiş olan yetenek yönetim ölçeği ve Heinonen ve Korleva (2005) tarafından geliştirilen iç girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiki analizlerinde sosyal bilimler istatistiki paket program olan SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, yetenek yönetiminin iç girişimcilik ile düşük düzeyde de olsa, istatistiki yönden anlamlı ve pozitif bir ilişkili olduğu soncuna ulaşılmıştır. Yetenek yönetiminin iç girişimcilik üzerine etkisine yönelik test edilmek istenen hipotezimiz ise, yetenek yönetiminin iç girişimcilik üzerinde %54,5 düzeyinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgusu ile doğrulanmıştır. Bulgular sonucunda yetenek yönetimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile iç girişimcilik davranışlarının da artırabileceği yönünde bir yargıya ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study; is intended to determine whether the talent management applied at the institutional level has an impact on internal entrepreneurship practices. The universe of research constitutes approximately 934 employees working in 35 establishments operating in the beverage manufacturing sector in the province of Adana. 287 participants participated in the research. For the purpose of data acquisition, talent management scale developed by Altınöz and Çöp (2010) and Çayan (2011) and internal entrepreneurship scale developed by Heinonen and Korleva (2005) were used. SPSS 21.0 program which is statistical package program of social sciences was used in statistical analysis of the data. Findings indicates that talent management has a positive correlation and positive relationship with internal entrepreneurship at a low level in the statical perspective. It has also been found that talent management has a positive effect on internal entrepreneurship at 54,5%. As a result, a judgment has been reached that the works carried out for talent management could increase the behavior of internal entrepreneurship

Keywords


 • Ağca, V. ve Kandemir, T., (2008). “Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik Finansal Performans İlişkisi:

 • Ağca, V. ve Kandemir, T., (2008). “Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik Finansal Performans İlişkisi:Afyonkarahisar’da Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3): 209- 230.

 • Ağca, V. ve Yörük, D., (2006). “Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar:Kavramsal Bir Çerçeve”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2): 155-173.

 • Akdoğan, A. ve Cingöz, A., 2006. “İç Girişimciliğe Verilen Önem Düzeyi ve İç GirişimciliğiEtkileyen Örgütsel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Kayseri İlinde Bir Araştırma”, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, 86(11):49-64.

 • Alayoğlu, N., 2010. İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1):68-97.

 • Altıntaş, N. (2003). Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi.. http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/ 249410.asp

 • Altınöz, M., ve Çöp, S., (2010). “Yetenek Yönetiminin Algılanması Üzerine Karşılaştırmalı BirAraştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Bildiriler Kitabı, sayfa 129–141, Adana.Antoncic, B. (2001). Organizational Processes in Intrapreneurship: A Conceptual Integration. Journal of Enterprising Culture, (9):221-235.

 • Antoncic, B. (2007). Intrapreneurship: A Comparative Structural Equation Modeling Study. Industrial Management & Data Systems, (107): 309-325.

 • Atlı, D., (2012). Yetenek Yönetimi, 1. Basım, Crea Yayıncılık, İstanbul.

 • Bayraktaroğlu, S. (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

 • Burgelman, R.A., (1983). “A Process Model Of Internal Corporate Venturing In The Diversified Major Firm”, Administrative Science Quarterly, 28(2): 223-244.

 • Collings, D.G. ve Mellahi, K. (2009). “Strategic Talent Management: A Reviewand Research Agenda”, Human Resource Management Review 19(4):304-313.

 • Çetin, F. (2011). Örgüt İçi Girişimcilikte Öz Yeterlilik Algısı ve Kontrol Odağının Rolü. Business and Economics Research Journal, 2(3):69-85.

 • Çırpan, H.ve Şen, A. (2009). “İşletmelerde Yenilikçiliği Geliştirmede Etkili Bir Araç: Yetenek Yönetimi”, Çerçeve Dergisi, 17(52): 110– 117.

 • Doğan, S. ve Demiral, Ö., (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine DoğruYolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3): 145–166.

 • Fettahlıoğlu, Ö.O. ve Demir, S., (2014), “İşletme Yönetiminde Yönetsel Pandora: Meritokrasi veYetenek Yönetimi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kahramanmaraş, 4(1):175-186.

 • Hançer, M., Öztürk, A.B. ve Ayyıldız, T., (2009). Middle-level Hotel Managers' CorporateEntrepreneurial Behavior and Risk-taking propensities: A Case of Didim, Turkey. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18:523- 537.

 • Heinonen, J. ve Korleva, K., (2005). “How About Measuring Intrapreneurship?.Small Business Institute”, Turku School of Economics and Business Administration, Finland.

 • Horvathova, P. ve Davidova, M. (2011). “Application of Talent Management with the use ofInformation and Communications Technology in the Czech Republic and Other Developing”,Emerging and Transitions Economies, World Academy of Science, Engineering and Technology, 80(56):458-465.

 • Kızıloğlu, M. ve İbrahimoğlu, N., (2013). “İç Girişimcilik Olgusunun Yenilik Yapabilme BecerisineEtkisi: Gaziantep’te Faaliyet Gösteren Yenilikçi Örgütlerde Bir Uygulama”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3): 105-117.

 • Koontz, H. ve Weihrich, H., (2007). Essentials of Management: An International Perspective (7th ed.). New Delhi: Tata McGraw-Hill.

 • Marshall, G., (1999). Sosyoloji Sözlüğü (çev. Osman Akmhay, Derya Kömürcü), Bilim ve SanatYayınları, Ankara.

 • Mccauley, C. & Wakefield, M., (2006). “Talent Management in the 21st Century: Help YourCompany Find, Develop And Keep its Strongest Workers”, The Journal For Quality & Participation, 29(4):4-7.

 • Pinchot, G., & Pellman, R., (1999). Intrapreneuring in Action: A Handbook for Business Innovation. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

 • Shabana, M. A. (2010). Focusing on Intrapreneurship. Advances in Management, (3):32-37.

 • Sharma, P. & Chrisman, J.J., (2007). “Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurship”, Springer Berlin Heidelberg, 83-103.

 • Sparrow, P., Farndale, E. & Scullion, H., (2013). An Empirical Study of the role of the Corporate HRFunction İn Global Talent Management in Professional and Financial Service Firms in the Global Financial Crisis. The International Journal of Human Resource Management, 24 (9):1777-1798

 • Vaiman, V., Scullion, H., & Collings D. (2012). Talent Management Decision Making, Management Decision, 50(5):925-941

 • Yavan, Ö. (2012). “Yetenek yönetimi ”, Kamu-İş Dergisi, 12(2):75- 100.

 • Zahra, S. A., (1995). Corporate Entrepreneurship and Financial Performance: The Case of Management Leveraged Buyouts, Journal of Business Venturing, 10:225-247.

 • http://www.adaso.org.tr, Adana Sanayi Odası Yıllık Raporları, Erişim T: 05.03.2015

                                                                                                    
 • Article Statistics