TOPSIS Yöntemi İle Yeni Kurulması Planlanan Tavuk Çiftliği İçin Bazı Tavuk Irklarından Uygun Olanın Belirlenmesi: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması

Author :  

Year-Number: 2016-2
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik gelişmeler işletmeler için girdilerin optimize edilmesini gerektirmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde optimum ırkın bulunması maliyetlerin düşürülmesi ve karın maksimize edilmesinde etkin rol oynamaktadır. Buradan yola çıkarak mevcut çalışma Kahramanmaraş’ta kurulması planlanan bir tavuk çiftliğinde yetiştirilmesi en uygun olan ırkın belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle mevcut çalışmaların yazın taraması gerçekleştirilmiş ve kullanılabilecek ölçütler belirlenmiştir. Mevcut yetiştiricilerden elde edilen verilerle bu kriterler ağırlıklandırılmıştır. TOPSIS yöntemi ile elde edilen ağırlıklar ırkların özellikleri ile ölçümlenmiş ve sonuç olarak Leghorn ırkının mevcut kriterlere göre en verimli ırk olabileceği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Economic developments require inputs to be optimized for businesses. Finding the optimal breed in animal breeding plays an active role in reducing costs and maximizing profits. Moving from here, the current study aims to determine the most suitable breeding in a poultry farm planned to be established in Kahramanmaras. With this aim, the literature review of existing studies has been carried out and the criteria that can be used have been determined. These criteria are weighted according to the perceptions of current farmers. By TOPSIS method, the weights obtained were measured by the characteristics of the breeds and as a result it was found that the Leghorn breed could be the most productive race according to the existing criteria.

Keywords


 • Atasoy, F., & Gürcan, S., (2000), “Bir Denizli Tavugu Sürüsünde Canlı Agırlık Ve Yumurta Agırlıgı

 • Atasoy, F., & Gürcan, S., (2000), “Bir Denizli Tavugu Sürüsünde Canlı Agırlık Ve Yumurta Agırlıgı Özellikleri”, Ankara Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 47(1), 265-269.

 • Bolat, D., (2011), “Leghorn Irkı Kanatlılarda Medulla Spınalıs’in Stereolojik Metodlar İle İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.

 • Erensayın, C., (1988), “Tavuk Irkları”, earsiv.gop.edu.tr, Erişim tarihi: 01/08/2014.

 • Ertuğrul, İ. & Özçil, A. (2014). Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle KlimaSeçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 267-282.

 • Ertuğrul, O., (2006), “Anadolu’nun Özgün Irkları: Sultan Tavuğu”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 77(2), 73-76.

 • Gökdalay, M.H., (2009). Havaalanlarının Performans Analizinde Bulanık Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 8(6), 157-168.

 • Gümüşhan, Z., (2015), “Tarım Alanına Yatırım Yapmayı Amaçlayan Kişiler İçin Tavsiyeler”, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2), 145-154.

 • Helva, İ.B. & Akşit, M., (2011), “Tavuğun evcilleştirilmesi ve yayılışı”, 7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 20-22 Mayıs, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 • Jahanshahloo, G.R., Hosseinzadeh Lotfi, F. ve Izadikhah, M. (2006). An Algorithmic Method ToExtend TOPSIS for Decision-Making Problems with İnterval Data, Applied Mathematics and Computation, 175 (2), 1375–1384.

 • Kaplan, G. & Aksoy, F.,T., (2009), “Denizli ırkı bir tavuk sürüsünde telek rengi özellikleri ve canlı ağırlığın incelenmesi”, Ankara Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 56(1), 297-303.

 • Kaya, M., & Yıldız, M. A., (2014), “Tavuğun Evcilleştirilmesi ve Türkiye Yerli Tavuk Irkları”, Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 11(2), 21-28.

 • Kılınç, G., & Karaoğlu, M. (2013), “Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Katılan Kanola Yağı ve VitaminC’nin Performans, Yumurta Kalitesi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi”, Journal of the Faculty of Agriculture, 44(2), 183-188.

 • Mert, N., Anar, Ş., Gündüz, H., Günşen, U., & Hoşgör, İ. (2000), “Farklı Tavuk Irklarına Ait Yumurtalarda Yağ Asit Düzeyleri”, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 11-13.

 • Özdemir, D. (2008), “Yüksek Sıcaklıklarda Denizli Irkı Tavuklarında Hsp70 Sentezi Ve Bazı VerimÖzellikleri Üzerine Bir Araştırma”, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Aydın.

 • Supçiller, A.A. ve Çapraz, O. (2011). Ahp-Topsıs Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, 13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 1–22.

 • Şimşek, A., Çatır, O. ve Ömürbek, N. (2015). TOPSIS ve Moora Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi:Turizm Sektöründe Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 133-161.

 • Tuncer, P. B., Kı̇net, H., Özdoğan, N., & Demı̇ral, Ö. O. (2006), “Evaluation of some spermatological characteristics in Denizli cocks”, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(1), 37-42.

 • Uysal, O., Demir, Z., Çebi, Ç. & Demirtaş, Ş.E., (2011), “Tavukçuluk Araştırma EnstitüsündeBulunan Kahverengi Yumurtacı Saf Hat Horozlarda Sperma Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(4), 655-658.

 • Yılmaz, O., & Ertugrul, M., (2014), “Quo Vadis? Yerli Irklar Yok Olup, Yeni Melez IrklarÜretilirken, Çiftlik Hayvanları Yapaylaşıyor mu?”, researchgate.net/publication/270959648, erişim tarihi 01/08/2014.

 • Yiğitoğlu, E. & Testik, A., (2008), “Atak-S Yumurtacı Tavuk Hibritinin Çukurova (ÇukurovaÜniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Çiftliği) Koşullarında Performansının Saptanması”, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2), 113-121.

                                                                                                    
 • Article Statistics