Kamu Kurumlarında Cam Tavan Sendromu Ve Kişisel Atalet Zindanı Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 21-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın ana amacı, cam tavan sendromu ve kişisel atalet zindanı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anketler Kahramanmaraş Oniki Şubat Belediye’sinde çalışan personele elden dağıtılmış olup, toplamda 168 anket verisine ulaşılmıştır. Toplanan anket verileri SPSS 21.0 programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde frekans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, çalışanların cam tavan sendromu ve kişisel atalet zindanı algıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca regresyon analizi sonucunda cam tavan sendromunun, kişisel atalet zindanı üzerinde %3,4 etkisinin olduğu görülmektedir

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to reveal the relationship between glass ceiling syndrome and personal inertia dungeon. The questionnaire was used as a data collection method. The survey was distributed staff who work in Oniki Şubat Municipality in Kahramanmaraş by hand, totaly 168 questionnaires were reached. Findings were evaluated in SPSS 21 programme. Frequency, correlation and regression analysis were used to analyze the data. As a result of correlation analysis revealed positive and meaningful relationship between glass ceiling syndrome and personal inertia dungeon. In addition, regression analysis shows that glass ceiling syndrome has a 3.4% effect on the personal inertia dungeon

Keywords