Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Sapma Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Alan Araştırması

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 42-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı; bilgi yönetiminin örgütsel sapma davranışları arasında ilişki olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışma, örgütsel bilgi yönetimi algısı ve alt boyutları ile örgütsel sapma davranışları ve boyutları arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan ilişkisel model olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde imalat sektöründe orta ölçekli işletme statüsünde olan 357 adet işletmede çalışan toplam 19.864 personel oluşturmaktadır. Araştırma grubunu ise ana evreni temsilen 382 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek için Churchill (1979) tarafından geliştirilmiş ve Lee, Lee ve Kong (2005) tarafından kullanılmış olan “bilgi yönetimi ölçeği” ile Robinson ve Bennett (1995) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sapma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiki çözümlerinde SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgütsel sapma davranışları arasında düşük düzeyde istatistiki yönden anlamlı negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimine yönelik çalışmaların, örgütsel sapma davranışlarını azaltabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The overall goal of this study is to determine if there is any relation in the organizational deviation behaviors of information management. The study was designed as a relational model because it was intended to determine whether there is a relationship between organizational knowledge management perceptions and subdimensions and organizational deviance behaviors and dimensions. The universe of the study is composed of 19.864 personnel who work in 357 enterprises operating in the manufacturing sector with a medium-sized enterprise status in Gaziantep. The research group is composed of 382 participants representing the main universe. The "information management scale" developed by Churchill (1979) and used by Lee, Lee and Kong (2005) and the "Organizational Deviation Scale" developed by Robinson and Bennett (1995) were used in the research to obtain data. SPSS 21.0 program was used for statistical analysis of data. According to the findings, it is seen that there is a significant negative correlation between the knowledge management and organizational deviation behaviors statistically at low level. With this result, it has been concluded that the studies on knowledge management can reduce the organizational deviation behaviors.

Keywords