Halep Türkmen Ağzının Fonetiği Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-27 21:46:28.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 773-779
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe, zaman ve mekânın hemen her noktasında değişik formlarda yaşayan ve dilin canlı bir varlık olduğu düsturundan hareketle sürekli değişim gösteren dillerden birisidir. Türkçe,  tarihsel süreç boyunca lehçelere ve lehçelerin de kendi içerisinde oluşturduğu ağızlara ayrılarak çok boyutlu bir hâl almaktadır. Bu çalışma; her şeyden evvel Türkçenin hiçbir minvalde suni sınırlara sığmadığı, hâkim dilin hangisi olduğuna bakılmaksızın yaşamaya ve gelişmeye devam ettiğinin bilimsel bir örneğidir. Çalışmanın giriş kısmında ağız araştırmaları, daha sonra Halep şehri ve tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Oğuz Türkçesinin Türkiye sınırları dışındaki ağızlarından biri olan Halep Türkmen ağzı, çeşitli açılardan Anadolu ağızlarıyla benzerlik gösterdiği gibi birtakım farklı özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışmada esas olarak Halep Türkmen ağzının fonetiği incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Turkish is one of the languages ​​that lives in different forms at almost every point of time and space and constantly changes based on the principle that language is a living entity. Turkish has become multi-dimensional by being divided into dialects and dialects formed by dialects throughout the historical process. This work; First of all, it is a scientific example that Turkish does not fit into artificial boundaries in any way and continues to live and develop regardless of which language is the dominant language. In the introduction part of the study, dialect research and then information about the city of Aleppo and its history are given. Aleppo Turkmen dialect, which is one of the dialects of Oghuz Turkish outside the borders of Turkey, is similar to Anatolian dialects in various aspects and also contains some different features. In this study, the phonetics of the Aleppo Turkmen dialect were mainly examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics