Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Dijital Liderlik Algılarının İncelenmesi (Isparta Örneği)

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 15:06:11.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Yönetimi
Number of pages: 766-772
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışanların dijital liderlik algı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan 380 kişi oluşturmuştur, örneklem gurubu ise evreni temsil edecek şekilde rastgele yöntemle seçilen 116 kişiden oluşmuştur. Verileri toplamak amacıyla araştırmacının geliştirdiği “Kişisel Bilgi Formu” ve alan yazında mevcut olan “Dijital Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 23.0 versiyonu ile analiz edilmiştir. Çalışmada, ikili karşılaştırmalarda bağımsız değişkenlerde t testi kullanılmış olup, ikiden fazla olan değişkenlerde ise tek yönlü varyans analizi ANOVA testi kullanılmıştır. Farklılığın ortaya konulabilmesi için LSD testi uygulanmıştır. Sonuç olarak Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışanların dijital liderlik algı düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Dijital liderlik algısının meslek grubu değişkenine göre farklılaşırken, yaş, cinsiyet, mesleki yaş, aktif spor yapma ve yöneticilik geçmişi olma değişkenine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.  Bu durumun günümüzde sporda inovasyon kapsamında, dünyada tüm spor federasyonlarının ve spor kulüplerinin dijitalleşme sürecinde olmasından ve bu sürecinin de başarılı bir şekilde ilerlemesinin de dijital liderlerin olumlu ve artan etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the perception levels of digital leadership of employees in Isparta Provincial Directorate of Youth Services and Sports in terms of various variables. The population of the study consisted of 380 people working in Isparta Provincial Directorate of Youth Services and Sports, and the sample group consisted of 116 people randomly selected to represent the population. The "Personal Information Form" developed by the researcher and the "Digital Leadership Scale" available in the literature were used to collect the data. The collected data were analyzed with Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 23.0. In the study, t test was used for independent variables in pairwise comparisons, and one-way variance analysis ANOVA test was used for variables with more than two. LSD test was applied to reveal the difference. As a result, it was seen that the digital leadership perception levels of employees working in Isparta Provincial Directorate of Youth Services and Sports were high. While the perception of digital leadership differed according to the occupational group variable, it was determined that it did not differ according to the variables of age, gender, professional age, active sports practice and managerial background. It is thought that this situation is due to the fact that all sports federations and sports clubs in the world are in the process of digitalization within the scope of innovation in sports today, and that the successful progress of this process is due to the positive and increasing influence of digital leaders.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics