Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-27 21:38:52.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 742-754
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde girişimciler, bölgesel ve ülkesel refah kapsamında ivme yaratan itici güçler olarak, bir ülkenin gelişme ve kalkınma potansiyeli açısından önemli sorumluluklar taşımaktadırlar. Girişimcilikte başarı elde edebilen bireylere yönelik araştırmalarda girişimcilik karakteri ve bireyin girişimcilik eğilimine bağlı olarak kendi işini kurma arzusunun sosyo-demografik değişkenlerden etkilendiği görülmektedir.

Çalışmamızda bu görüşlerden yola çıkılarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye yönelik olarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencileri kapsamında yürütülmüştür. Örneklemin birinci sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmasındaki temel yaklaşım, üniversite eğitimine ilişkin birikim oluşmadan sosyo-demografik faktörlerin etkisinin, birinci sınıf öğrencileri kapsamında daha gerçekçi ölçülebileceği konusundaki varsayım olmuştur.

Araştırmada kullanılan “Girişimcilik Ölçeği” ve sosyo-demografik özelliklere ilişkin sorular kapsamında elde edilen veriler, istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile sosyo-demografik faktörler ‘yaş, cinsiyet, yetiştiği aile ortamı, mezun olduğu lise türü, anne ve babanın eğitim düzeyi’ arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, entrepreneurs, as driving forces that create momentum within the scope of regional and national welfare, carry important responsibilities in terms of a country's development and development potential. In the research on individuals who can achieve success in entrepreneurship, it is seen that the entrepreneurial character and the desire to start their own business depending on the entrepreneurial tendency of the individual are affected by socio-demographic variables.

In our study, based on these views, a research was conducted to evaluate the relationship between the entrepreneurial tendencies of university students and their socio-demographic characteristics. The research was conducted within the scope of first year students of Manisa Celal Bayar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration. The main approach in limiting the sample to first-year students was the assumption that the effect of socio-demographic factors can be measured more realistically within the scope of first-year students before the accumulation of university education.

The data obtained within the scope of the "Entrepreneurship Scale" used in the research and the questions related to socio-demographic characteristics were statistically analyzed. As a result of the analyzes, significant relationships were found between students' entrepreneurial tendencies and socio-demographic factors 'age, gender, family environment in which they grew up, type of high school graduated from, mother and father's education level'.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics