Bir Derleme Çalışması: Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi Kapsamında Benlikle İlişkili Kavramlar

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 14:59:25.0
Language : İngilizce
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 651-659
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

"Benlik" kavramı, psikoloji ve ruh sağlığı araştırmalarında önemli bir role sahiptir ve bu nedenle, kendi etkilerini ve dinamiklerini anlama konusunda önemli bir ilgi uyandırmaktadır. Bu kapsamlı derleme, "benlik" kavramları ile Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi arasındaki teorik ilişkiyi incelemektedir. Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi, travma ile ilişkili psikolojik sıkıntıları ele almak için kullanılan bir terapötik yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, mevcut literatürdeki eksikliği belirlemek ve Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi araştırmaları bağlamında benlik ile ilgili kavramları keşfetmektir. Kapsamlı ve sistematik bir şekilde yürütülen derleme çalışması sonucunda bu terapi yöntemi çerçevesinde benlik ile ilgili kavramları araştıran sadece üç çalışma bulunmuştur. Bunlardan biri, terapi yönteminin benlik-yeterliliği üzerindeki rolünü araştırmıştır; diğer iki çalışma ise bu terapinin benlik algısındaki değişimleri nasıl etkilediğini incelemiştir. Bu derlemenin bulguları, mevcut literatürde Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi bağlamında "benlik" in keşfi konusunda belirgin bir boşluğu vurgulamaktadır. Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi ile benlik arasındaki teorik bağlantı çok önemli bir yere sahip olsa da, bu ilişkiyi doğrudan ele alan sınırlı sayıda çalışmanın varlığı, daha fazla araştırma ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu derleme, bu eksikliğe dikkat çekmekle birlikte aynı zamanda gelecekteki araştırmalar için yol gösterici niteliktedir. Araştırmacıları, Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi'nin benlik kavramlarını nasıl etkilediğini daha derinlemesine anlamaya ve Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi'nin benlik ile ilişkili boyutlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini keşfetmeye teşvik etmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of "self" holds a pivotal role in psychology and mental health research, prompting significant interest in understanding its implications and dynamics. This scoping review delves into the theoretical association between the concept of "self" and Narrative Exposure Therapy, a therapeutic approach used to address trauma-related psychological distress. The objective of this study is to identify and address a gap in the existing literature concerning the exploration of self-related concepts within the context of NET research. By systematically conducting a comprehensive scoping review, a total of three studies were found to have attempted to investigate self-related concepts within the framework of NET. Of these, one study explored the role of NET on self-efficacy, while the other two investigated how NET influences changes in perceptions of the self. The findings of this review underscore a conspicuous gap in the existing literature regarding the exploration of the "self" in the context of NET. While the theoretical connection between NET and self is substantial, the limited number of studies directly addressing this relationship highlights the need for further investigation. This review not only draws attention to this deficiency but also acts as a mediator for potential future research endeavors. It encourages researchers to delve deeper into understanding how NET impacts individuals' self-concepts and prompts exploration of the longitudinal effects of NET on self-related dimensions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics