Futbolcuların Covid-19 Pandemisi Sürecinde Evde Yapılan Antrenmanların Psikolojik Dayanıklılık ve Mental İyi Oluş Üzerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 14:43:45.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 681-689
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi sürecinde, profesyonel takım ve sporculara göre daha düşük imkanlara sahip olmaları nedeniyle amatör liglerde mücadele eden oyuncular için hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü bir dönem yaşamıştır. Bu çalışmada covid-19 pandemisi sürecinde futbolcuların evde yaptıkları antrenmanların psikolojik ve mental etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ilişkisel tarama modeli ile Türkiye’deki bölgesel amatör ligde (BAL) oynayan 401 erkek futbolcuya, Işık (2016) tarafından geliştirilen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PDÖ) ile Tennant ve ark., (2007) tarafından geliştirilen Keldal (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Mental İyi Oluş Ölçeği kullanılarak 4 aylık bir süreçte uygulanmıştır. Türkiye’deki bölgesel amatör ligde (BAL) oynayan futbolcuların, covid-19 pandemi sürecinde evde yapılan antrenmanların psikolojik dayanıklılık ve mental iyi oluş düzeyi üzerine etkisi incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada, daha önce bu konular üzerinde yapılmış çalışmaların kaynaklarından yararlanılarak, futbolculara internet üzerinden anket gönderilip veriler toplanmıştır. Verilerin normallik dağılımı için basıklık çarpıklık değerlerine bakılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Verilerin analizinde Independent Samples t test ve Tek yönlü (One way) Anova testi ve aralarındaki ilişki için korelasyon analizi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı ortaya koymak için Post Hoc LSD testi yapılmıştır. Yaş ve eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur (p<0.05). Aylık gelir, futbol oynama yılı, ek iş yapma, profesyonel olma ve medeni duruma göre anlamlı sonuçlar ortaya çıkmamıştır (p>0.05). Psikolojik dayanıklılık ve mental iyi oluş arasında orta seviye ve üzerinde pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir (p<0.05) Araştırmamızda pozitif olarak en anlamlı farklılığı 21-23 yaş grubundaki futbolcular oluşturmuştur. Sonuç olarak; Covid-19 pandemi sürecinde bölgesel amatör ligde futbol oynayan sporcuların evde yaptıkları antrenmanlarda psikolojik dayanıklılık ve mental iyi oluşlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Keywords

Abstract

During the pandemic, players competing in amateur leagues experienced a bad period both physically and psychologically, as they had lower opportunities than professional teams and athletes. This study aimed to examine the psychological and mental effects of football players' home training during the Covid-19 pandemic. This study used the relational screening model to 401 male football players playing in the regional amateur league (BAL) in Turkey, using the Psychological Resilience Scale (PBL) developed by Işık (2016) and Turkish by Keldal (2015) developed by Tennant et al. (2007). It was applied over a 4-month period using the Mental Well-Being Scale adapted to . In this research, which was conducted to examine the effect of home training on the psychological endurance and mental well-being of football players playing in the regional amateur league (BAL) in Turkey during the Covid-19 pandemic period, by using the resources of previous studies on these issues, a survey was sent to the football players over the internet. data has been collected. Kurtosis and skewness values were examined to determine the normality distribution of the data and it was determined that the data showed a normal distribution. In the analysis of the data, Independent Samples t test and One-way Anova test and correlation analysis were used for the relationship between them. Post Hoc LSD test was performed to reveal the difference between groups. Statistically significant results were found according to age and education level (p<0.05). There were no significant results according to monthly income, years of playing football, doing additional work, being professional and marital status (p>0.05). A moderate and above positive correlation was found between psychological resilience and mental wellbeing (p<0.05). Statistically significant results were found according to age and education level (p<0.05) In conclusion; Significant differences were found in the psychological endurance and mental well-being of athletes playing football in the regional amateur league during the Covid-19 pandemic

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics