Öğretmenlerin Yaratıcı Öğretim Algıları ve Sınıf İçi Uygulamaları

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:50:20.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 7301-7315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin amacı, lise öğretmenlerinin yaratıcı öğretim algı düzeylerini belirlemek, sonuçları bazı değişkenler açısından incelemek ve öğrenci görüşlerine göre öğretmenlerin sınıf içi yaratıcı öğretim uygulamalarını ortaya koymaktır.  Karma yöntem eşzamanlı çeşitleme deseni kullanılan araştırma, istatistiki bölge sınıflamasına göre belirlenmiş 12 bölgede görev yapan 942 öğretmen ve 6 ildeki 22 tür  lisede öğrenim görmekte olan 185 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama araçları olarak Yaratıcı Öğretim Ölçeği (YÖL), öğretmen görüş formu ve öğrenci odak grup görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi için  non parametrik testlerden, ilişkisiz iki örneklem için Mann Whitney-U ve ilişkisiz k-örneklem için ise Kruskal Wallis testi, nitel veriler için içerik analizi  kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin kendilerine ilişkin yaratıcı öğretim algısı yüksektir.  Öğretmenlerin yaratıcı öğretim algı düzeylerinin cinsiyete göre değişmediği ancak; branş, çalıştıkları okul türü, proje okulu olma, görev yaptığı bölge, EBA Portalını kullanma, e- içerik geliştirme değişkenleri bakımından farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğretmenler kendilerini yaratıcı öğretim uygulamaları içinde bulurken öğrencilerin, öğretmenlerini bu yönde yeterli olduklarını düşünmemeleri dikkat çekici sonuçlardandır. Yaratıcı öğretime ilişkin değerlendirme ve çalışmaların  öğretmen niteliğini artırmanın yanında; ilgili araştırmaların farklı yöntemlerle sürdürülebileceği yönünde önerilerde bulunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

The aim of this article is to determine the creative teaching perception levels of high school teachers, to examine the results in terms of some variables, and to reveal the creative teaching practices of teachers in the classroom according to student opinions. The research, in which mixed method simultaneous variation design was used, was conducted with 942 teachers working in 12 regions determined according to statistical region classification and 185 students studying in 22 high schools in 6 provinces. In the study, Creative Teaching Scale (YÖL), teacher opinion form and student focus group interview form were used as data collection tools. In the analysis of quantitative data, Mann Whitney-U test was used for two unrelated samples, Kruskal Wallis test was used for unrelated k-sample, and content analysis was used for qualitative data. According to the results of the research, teachers' perception of creative teaching about themselves is high. It was observed that the creative teaching perception levels of the teachers did not change according to gender, but differed in terms of branch, type of school, being a project school, working region, using the EBA Portal, and developing e-content. While teachers find themselves in creative teaching practices, it is remarkable that students do not think their teachers are competent in this direction. In addition to increasing the quality of teachers in evaluations and studies on creative teaching, suggestions were made that related studies could be continued with different methods.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics