Öğretmenlerin Mesleki Bağlılığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-111
Number of pages: 6999-7009
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu projenin amacı branş gözetmeksizin öğretmen mesleki bağlılığını etkileyen unsurların belirlenmesi ve bu unsurların varsa alt başlıklarıyla detaylı bir şekilde incelenmesidir. Proje hazırlanırken nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninden yararlanılacak olup bu çalışmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen farklı branşlardan seçilmiş olan  toplam  30 öğretmen katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili alan yazına ve uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre , işini severek yapan öğretmenlerin mesleki bağlılığının da arttığı, öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının daha iyi ve olumlu olması açısından mesleki doygunluğa ulaşmalarının gerektiği, öğretmenlerdeki mesleki bağımlılık olumlu yönde olursa verimin de artacağı, öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının artması için öğretmenlerin toplumdaki saygınlığının artırılması gerektiği görülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this project is to determine the factors affecting the professional commitment of teachers regardless of the branch and to examine these elements in detail with subtitles, if any. While preparing the project, qualitative research method and case study design will be used, and a total of 30 teachers selected from different branches determined by easily accessible sampling method participated in this study. A semi-structured interview form developed by the researcher based on the relevant literature and expert opinions was used for the collection of research data. The research data were analyzed by content analysis technique. According to the results of the research, the professional commitment of teachers who do their job fondly increased,It is seen that teachers need to reach professional satisfaction in order to have a better and positive professional commitment, if the professional dependency of teachers is positive, the efficiency will increase, and the prestige of teachers in the society should be increased in order to increase the professional commitment of teachers.

 

Keywords