Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Etkileyen Değişkenler: Terme Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:52:37.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6962-6967
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kişinin bir iş ile ilgili başarılı olabileceğine yönelik inancı, o işte başarılı olma ihtimalini artıran unsurların başında gelir. Sınıf öğretmenlerinin başarılı bir öğretmen olabilmeleri için öz-yeterliklerinin yüksek olması beklenir. Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inanç düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu Samsun ili Terme ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında görev yapan 152 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubuna Sarikaya ve Sökmen (2021) tarafından geliştirilen “Öz-yeterlik İnanç Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen verilere yapılan analizler neticesinde sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarının yüksek olduğu ve bu düzeyin cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim düzeyi ve çalıştıkları okulun bulunduğu yerleşim merkezine göre farklılaşmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

A person's belief that he or she can be successful in a job is one of the elements that increase the possibility of being successful in that job. Classroom teachers are expected to have high self-efficacy in order to be a successful teacher. The working group of this research, which was conducted to determine the self-efficacy belief levels of classroom teachers, was composed of 152 classroom teachers working in the 2022-2023 academic year in Terme district of Samsun province. The “Self-efficacy Belief Scale” developed by Sarikaya and Sökmen (2021) was applied to the study group. As a result of the analysis of the obtained data, it has been concluded that the classroom teachers' self-efficacy beliefs are high and this level does not differ according to gender, professional seniority, educational level and the residential center where the school they work is located.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics