Orta-Ağır Zihinsel Engelli ve Otizmli Öğrenci Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi (Samsun İli Özel Eğitim Uygulama Okulu Örneği)

Author:

Year-Number: 2023-110
Number of pages: 6649-6656
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, orta-ağır zihinsel engelli ve otizmli öğrenci öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin akademik başarılarına etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada var olan durumu betimlendiği tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2022 yılında Samsun ilinde bulunan bir özel eğitim kurumunda, zihinsel engelli ve orta-ağır otizmli öğrencilere yönelik eğitim hizmeti sunan farklı branşlardaki 41 kadın 18 erkek toplam 59 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Sosyo-Demografik Bilgi Formu”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “Akademik Başarı Sorumluluk Algısı Ölçeği” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizi, istatistiksel yazılım paketi SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences – IBM®) kullanılarak yapıldı. Çalışmada bağımsız değişkenlere verilen yanıtların dağılımına ilişkin tanımlayıcı istatistikler, kategorik değişkenler için sayı ve yüzdeler, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma ve ortanca olarak sunuldu. Sayısal değişkenler için çoklu bağımsız grup karşılaştırmalarında ikili değişkenler için Student’s t testi ve one way anova testi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyini belirlemek için, %95 güven aralığında ve p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin cinsiyetleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, yaşları, gelir düzeyleri, meslekte çalışma yılları ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmıştır. Diğer taraftan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve akademik başarı düzeyleri arasında ters yönlüm anlamlı fark saptanmıştır.

Sonuç: Zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler özel ilgi ve eğitim almış öğretmenleri hizmet sunumu ile daha fazla katkı elde etmektedirler haliyle bu öğretmenlerin meslekte yıpranma katsayıları da daha fazladır. Bu öğretmenlerin soyo ekonomik düzeylerini iyileştirici politikalar geliştirilmelidir. Zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler özel ilgi ve eğitim almış öğretmenlerin akademik başarılarını artırmada katkısı bulunacak ve dünya üzerindeki yeni gelişmeleri bizzat yerinde görebilecekleri yurtdışı eğitim seyahatleri düzenlenmelidir (Erasmus, Tubitak, Horizon AB vb. gibi). Zihinsel engelli ve otizmli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin tükenmişlik ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkileri değerlendiren daha fazla akademik çalışma yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

Objective: This study was conducted to investigate the effect of burnout levels of students with moderate-severe intellectual disability and autism on their academic achievement.

Materials and methods: In the study, a scanning model was used in which the current situation is described. Survey models are research approaches that aim to describe a past or present situation as it exists. The study group of the research consisted of a total of 59 teachers, 41 women and 18 men, from different branches, providing education services for students with mental disabilities and moderate-to-severe autism in a special education institution located in Samsun in 2022. In the study, "Socio-Demographic Information Form", "Maslach Burnout Scale" and "Academic Achievement Responsibility Scale" were used as data collection tools. The analysis of the data collected in the study was performed using the statistical software package SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences – IBM®). In the study, descriptive statistics regarding the distribution of responses to independent variables were presented as numbers and percentages for categorical variables, and mean, standard deviation and median for numerical variables. Student's t test and one way anova test were applied for binary variables in multiple independent group comparisons for numerical variables. To determine the statistical significance level, 95% confidence interval and p<0.05 were accepted as significant.

Results: it was found that there was a statistically significant difference between the sex of the physicians involved in the study and the psychological structure of the patient and the death event (p<0.05).

Conclusion: Students with mental retardation and autism gain more contribution with the service delivery of their teachers who have received special attention and training, so these teachers' attrition coefficient in the profession is also higher. Policies should be developed to improve the socio-economic level of these teachers. Educational trips abroad should be organized for students with intellectual disabilities and autism, where teachers who have received special attention and training can contribute to increasing their academic success and can see new developments in the world in person (Erasmus, Tubitak, Horizon AB, etc.). More academic studies should be conducted to evaluate the relationships between burnout and academic achievement levels of teachers who teach students with intellectual disabilities and autism.

Keywords