Sosyal Bilgiler Öğretiminde Grafik Okuryazarlığının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:27:15.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 6487-6494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretiminde grafik okuryazarlığının öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırma nitel yaklaşım kapsamında durum çalışması modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce ilinde devlet ortaokullarında görev yapmakta olan ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre belirlenen 32 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılarak ve uzman görüşleri alınarak nihai şekli verilen ve araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler grafik okuryazarlığının tanımlanması, grafik okuryazarlığının önemi, grafik okuryazarlığı becerisi kazandırmada karşılaşılan güçlükler, grafik okuryazarlığı becerisi kazandırmada karşılaşılan güçlüklerin giderilme yöntemleri temaları ve bu temalara bağlı alt temalarda incelenmiştir. Veriler doğrudan alıntılar yapılarak desteklenmiştir. Araştırmadan sonuçlarına göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin grafik okuryazarlığını –sıklıkla- grafikleri tanıma olarak tanımladığı, grafik okuryazarlığı becerisi kazandırılmasında en yaygın karşılaşılan güçlüğü ise ders kitabındaki grafiklerle ilgili içeriğin yetersiz olması olarak ifade ettikleri görülmüştür. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak araştırmacı tarafından bazı öneriler getirilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine graph literacy in social studies teaching according to teachers' views. The research was carried out in the case study model within the scope of the qualitative approach. The study group of the research consists of 32 social studies teachers working in public secondary schools in Düzce and determined according to the easily accessible situation sampling. As a data collection tool in the research, a semi-structured interview form developed by the researcher, which was finalized by reviewing the literature and taking expert opinions was used. The data were analyzed with the descriptive analysis technique. The data obtained from the research were examined under the themes of defining graph literacy, the importance of graph literacy, difficulties encountered in gaining graph literacy skills, methods of eliminating the difficulties encountered in gaining graph literacy skills and sub-themes related to these themes. The data are supported by direct citations. According to the results of the research, it was seen that social studies teachers defined graphic literacy as recognizing graphs –often- and the most common difficulty in gaining graph literacy skills was the inadequacy of the content related to graphs in the textbook. Depending on the results of the research, some suggestions were made by the researcher.

 

 

Keywords