Çağdaş Sanat Yapıtlarında Parçalardan Bütünü Aramak

Author:

Year-Number: 2023-110
Number of pages: 6454-6462
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, çağdaş sanat yapıtlarında görülen kavramsal, mekâna dayalı, düşsel, uzamsal boyutta, nesnel, farklı duyulara hitap eden düzenlemelerde görülen parça-bütün bağlamı odaklı sanat yapıtı kavramını irdelemektir. Çağdaş sanat yapıtlarında nesnel ve anlam boyutunun büyük yenilik ve değişimlere yönelmesi, sanat yapıtı kavramına yönelik yeni bir algının doğmasına neden olmuştur. Günümüz sanat yapıtlarında bağımsız bir bütün yapının tercih edilmesinden çok parçacıklı bir görünüm sergileyen sanat anlayışının geliştiğini görmek mümkündür. Son yüzyılda görülen teknolojik gelişmelerle birlikte disiplinlerarası sanat anlayışının giderek önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Toplumsal ve kültürel değişimlerle birlikte bireylerin estetik algı ve beğeni düzeylerinde, sanatçıların sanat anlayışlarında çoğulcu ve kapsayıcı sanatsal süreç beklentisi ortaya çıkmıştır. Çağdaş sanat anlayışında yer alan yeni medya sanatının yeri de etkili bir sürece girmiştir. Geleneksel anlayışta yapıtın nesnel tekillikten uzaklaşan çağdaş sanatta, parçalı ve bağımsız bir uygulama sergilenerek sanat yapıtındaki bütünlüğü algılanma süreçleri ile hedefleyen bir anlayış devreye girmektedir. Sanatçı, yapıtının son halini sunmaktan öte izleyicide dinamik bir seyrin yolunu açarak yapıtla ilgili deneysel, farklı görünümlerle arttırılan bir gerçeklik algısını yaşatmaya çalışmaktadır. Kavramsal sanatın sınırlarında gerçekleşen yapıtlar, güncel toplumsal ve kültürel yaşam anlayışına ayak uyduran bir görünüme evrilmektedir. Bunun yanında yapıtların estetik boyutu, dilbilimsel yaklaşımlarla ve çoğulcu düzenlemeler eşliğinde karmaşık bir sistem içinde aranmaktadır. Araştırmanın kuramsal çerçevesi, “Çağdaş sanat anlayışında yapıt nedir?” üzerine odaklanmaktadır. Nitel araştırma yöntemine dayalı bu çalışmada ele alınan çağdaş sanat yapıtı örneklemlerinde, parça ve bütün bağlamında sanat yapıtı tanımı ele alınmaktadır. Çağdaş sanat anlayışlarındaki çeşitlilik ve düşünsel çerçevesiyle yapıt, parça bütün ilişkisinde yeni bir boyuta taşınmış bulunmaktadır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the concept of piece-whole context-oriented artwork, which is seen in conceptual, spatial, imaginary, spatial, objective, and arrangements that appeal to different senses in contemporary works of art. The fact that the objective and semantic dimension in contemporary works of art tends to great innovations and changes has led to the emergence of a new perception towards the concept of artwork. In today's works of art, it is possible to see that the understanding of art, which displays a multi-particle view, has developed due to the preference for an independent whole structure. With the technological developments in the last century, it is seen that the understanding of interdisciplinary art has started to gain importance. Along with the social and cultural changes, the expectation of a pluralistic and inclusive artistic process has emerged in the aesthetic perception and appreciation levels of the individuals and the artistic understanding of the artists. The place of new media art in the understanding of contemporary art has also entered an effective process. In contemporary art, which moves away from the objective singularity of the work in the traditional understanding, a fragmented and independent application is exhibited, and an understanding that aims the integrity of the work of art with the processes of perception comes into play. Rather than presenting the final version of his work, the artist opens the way for a dynamic course in the viewer and tries to create a perception of reality that is enhanced by experimental and different views about the work. The works realized within the boundaries of conceptual art evolve into a view that keeps up with the current social and cultural life understanding. In addition, the aesthetic dimension of the works is sought in a complex system with linguistic approaches and pluralistic arrangements. The theoretical framework of the research is “What is a work in the understanding of contemporary art?” focuses on In this study, which is based on the qualitative research method, the definition of the artwork in the context of the piece and the whole is discussed in the samples of contemporary artworks. With its diversity in contemporary art understandings and its intellectual framework, the work has been moved to a new dimension related to how it makes the art audience feel.

 

Keywords