Öğretmenlerin Yaşadığı Çatışmaların Betimsel Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 20:02:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 6297-6304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin yaşadığı çatışmaların betimsel olarak incelenmesidir. Betimsel analiz literatürde yer alan çatışma kavramına ilişkin tanımlamalar esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma öğretmenlere, eğitim yöneticilerine ve politikacılara fayda sağlayacaktır. Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anketler, hem nicel hem de nitel ölçümler ve analizler yapmak için kullanılabilen bir araçtır. Araştırmaya toplam 140 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin 94’ü kadın, 46’sı erkek, 26’sı 22-30 yaş aralığında, 75’i 31-45 yaş aralığında, 39’u ise 45 yaşın üzerinde bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 18’i bekar iken 122’si evlidir. 48 öğretmen ilkokul kademesinde, 54 öğretmen ortaokul kademesinde, 32 öğretmen lise kademesinde, 6 öğretmen ise diğer eğitim kurumlarında çalışmaktadır. Öğretmenlerin çatışma yaşama sıklığının belirlenmesi, en sık çatışmayı kiminle yaşadığı, çatışmaların sınıflandırılması, çatışma çözme stratejileri ve mesleki motivasyonunun bu durumdan ne yönde etkilendiği başlıkları araştırmanın bulgularını oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda çatışmaların öğretmenler tarafından genel olarak olumsuz algılandığı ve büyük bir bölümünün okul yönetimleri ile yaşandığı, aynı zamanda okullarda çatışma sıklığı oldukça yüksek olduğu ve öğretmenlerin motivasyonlarını düşürdüğü belirlenmiştir. Okul yönetimi ve öğretmenler arasında yaşanan çatışmaların gerekçeleri analiz edilmesi ve önleyici politikalar geliştirilmesi, öğrenci velilerinin öğretmenlerin mesleki sınırlarını işgal edici yaklaşımlarının engellenmesinin sağlanması, öğretmenlerin profesyonelleşmesinin desteklenmesi ve yasal olarak güçlü bir zemin kazandırılması öneri olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the conflicts experienced by teachers descriptively, based on the definitions of the conflict concept in the literature. The research will be useful for teachers, educational administrators, and politicians. The research was carried out using a survey method, which is a tool that can be used for both quantitative and qualitative measurements and analyses. A total of 140 teachers participated in the research, of whom 94 were female, 46 were male, 26 were in the age range of 22-30, 75 were in the age range of 31-45, and 39 were over 45 years old. Of the participating teachers, 18 were single and 122 were married. 48 teachers work in primary schools, 54 teachers work in middle schools, 32 teachers work in high schools, and 6 teachers work in other educational institutions. The findings of the research are determined by determining the frequency of conflict experienced by teachers, with whom the conflict is most commonly experienced, classification of conflicts, conflict resolution strategies, and how professional motivation is affected by this situation. As a result of the research, it was found that conflicts are generally perceived negatively by teachers and that the majority of them are experienced with school administrations. At the same time, it was determined that the frequency of conflicts in schools is quite high and that it reduces teachers' motivation. It is recommended that the reasons for conflicts between school administrations and teachers be analyzed and preventive policies be developed, parental approaches that invade teachers' professional boundaries be prevented, teachers' professionalization be supported and strengthened legally.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics