Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algısının İncelenmesi: Bir Fenomenoloji Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 20:00:51.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 6206-6212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel sessizlik, bir örgütün karşı karşıya olduğu önemli sorunlara yanıt olarak çok az şey söyleme veya çok az şey yapma gibi kolektif düzeyde bir olguyu ifade etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı ise öğretmenlerin örgütsel sessizliğe ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda öğretmenlerin sessiz kalmalarının nedenleri ve sonuçları hakkında görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik model kapsamında olan araştırmada veriler araştırmacıların literatür bulgularına ve alan uzmanlarının görüşlerine dayalı olarak geliştirdikleri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir.  Araştırmanın çalışma grubu incelenen probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum düzeyde yansıtacak şekilde Siirt ilindekini farklı kademelerdeki okullarda görev yapmakta olan 15 öğretmenden oluşmuştur. Öğretmenlerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmenlerin en önemli sessiz kalma nedeni olarak dışlanmaya işaret ettikleri, bunun dışında öğretmenlerin ilişkileri zedelemekten korkma, önceki deneyimler, yöneticilere güvenmeme, bilgi eksikliği ve mobbinge maruz kalma gibi gerekçelerle de sessiz kalmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Diğer taraftan öğretmenler tarafından örgütsel sessizliğin neden olduğu sonuçlara ilişkin en sık dile getirilen görüşler arasında sorunların büyümesi, ilerlemeyi ve gelişmeyi engelleme, mutsuzluk, performans düşüklüğü, işten ayrılmaya niyeti ve güvenin azalması yer almıştır

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to reveal teachers' views on organizational silence. In this direction, the opinions of teachers about the reasons and consequences of their silence were examined. In the research, which is within the scope of the phenomenological model, one of the qualitative research methods, the data were obtained by using the semi-structured interview form developed by the researchers based on the literature findings and the opinions of the field experts. The study group of the research consisted of 15 teachers working in schools at different levels in the province of Siirt, in a way to reflect the diversity of individuals who may be a party to the examined problem at the maximum level. Content analysis technique was used to analyze the data obtained from teachers. At the end of the study, it was determined that teachers pointed to exclusion as the most important reason for staying silent, and they preferred to remain silent for reasons such as fear of damaging relationships, previous experiences, distrust of administrators, lack of knowledge and exposure to mobbing. On the other hand, among the views most frequently expressed by teachers regarding the consequences of organizational silence, there were growth of problems, inhibition of progress and development, unhappiness, low performance, intention to leave the job, and decreased confidence

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics