Öğretmenlik Meslek Kanunu Bağlamında Öğretmenlik Kariyer Basamakları ve Yükselme Kriterleri Hakkında Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5823-5832
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeniden uygulamaya konulan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uygulaması hakkında öğretmenlerin görüşlerini ve uygulamanın gerekli olup olmadığı noktasında öğretmenlerin ne düşündüklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  Bu araştırmanın çalışma grubunu,    2021 - 2022 öğretim yılında Tokat ili Erbaa ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini, Tokat ili Erbaa ilçesindeki 1290 öğretmen ve örneklemini ise bunlar arasından  rastgele seçilmiş 34 öğretmenden oluşturmaktadır. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak, açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu hazırlanarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir kısmının Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeniden uygulamaya konulan öğretmenlik kariyer basamaklarına olumlu baktıkları, uygulamanın öğretmenlerin performansına ve mesleki gelişimine olumlu katkısının olacağı bulgularına ulaşılmıştır. Yine öğretmenlerin bir kısmının, öğretmenlik kariyer basamaklarının öğretmenler arasında gruplaşmalara neden olacağı ve bu durumun iş barışını bozacağı bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca kariyer basamakları kriterlerinden; merkezi sınav yapılması, kariyer basamaklarında kıdemin esas alınmaması, başöğretmenlik unvanının kullanılması ve kariyer basamaklarında yükselmek için on yıllık sürenin uzun olması gibi kriterlerin öğretmenler tarafından benimsenmediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research is carried out to determine the teachers' opinion about the Teaching Career Steps Application that was put into practice with Teaching Profession Law. Also, it is aimed to find out their thoughts on whether this application is necessary or not. The study group of this research consists of teachers who work in schools affiliated to the Ministiry of National Education in Erbaa, Tokat province during the 2021-2022 academic year. The population includes 1290 teachers in Erbaa, Tokat province, and in sample group there are 34 randomly selected teachers. In this study scanning method is used. Interview technique which has open-ended questions is used as a data collection method. It is concluded that most of the teachers have a positive attitude towards the re-implement of Teaching Profession Law. According to the results, teachers think that this law is going to contribute to their performance and professional developments. However, it is found that in some teachers' opinions, this application can cause both grouping among teachers and disrupting the labour peace in schools. Another finding is that the criteria such as conducting a central examination, not considering the seniority in career steps, using the "head teacher" title and ten-year period to promote in career steps are not adopted by the teachers. 

Keywords