Okul Öncesi Eğitimde Disiplin Anlayışı

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5776-5789
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi eğitimde öğretmenlerin istenmeyen davranışları önleme ve bu davranışlara müdahale etmek için etkili yöntemleri saptamak ve çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın çalışma grubu ortalama 87 kişiden oluşturulmuştur.
Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından ikinci el kaynaklardan oluşturulan Anket vasıtası ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesinde Ortalama (X) frekans (f), ve yüzde (%) istatistiklerinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin istenmeyen davranışları müdahale tekniklerin; yaşa, mesleki kıdeme, eğitim durumuna ve çocuk sahibi olup olmama durumuna göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için ise t testi, Varyans Analizi ve ANOVA analizi uygulanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, Okul Öncesi Öğretmenlerin sınıftaki istenmeyen davranışları gösteren çocuklara davranış tarzı Bir daha yapmaması gerektiğini söylenilmeli, roller verilmeli, disiplin ve kurallara uyma öğretilmeli, uygunsuz davranışın sebebini sorulmalı ve davranışın yanlış olduğunu açıklanmalı davranışlarının daha çok tercih edildiği, uygulanan önleme tekniklerinin somut örnekler kullanma ve konunun güncel yasamla bağlantısını kurma tekniği, basit ve anlaşılır sınıf kuralları koyma tekniği ve dur ve düşün tekniğinin ilk üç sırayı alan teknikler olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This research, unwanted behavior of pre-school teachers to identify effective methods of prevention and to respond to this behavior and to offer solutions. The Research Working Group has created an average of 87 people.
The research data was collected by means of a questionnaire created by the researcher from second-hand sources. Data were analyzed using SPSS 15.0 statistical software package. The assessment of the views of teachers Average (X) frequency (f), and percent (%) were used in statistics. Teachers of unwanted behavior intervention techniques; age, professional seniority, status and education to children depending on whether the case is to determine whether the differences showing the t-test, ANOVA and ANOVA were used.
According to the survey, Preschool misbehaving in class the teachers children behavior must be said that you need not do it again, Roller should be given, discipline and abide by the rules should be taught, inappropriate behavior should be asked the reason and the behavior of the more preferred the annotated behavior is wrong, use concrete examples of implemented prevention techniques and link building techniques of the issues with the current law, simple and clear class rules and put technique technique of stop and consider the conclusion that was reached first three field techniques.

Keywords