Okul Terkinin Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5721-5730
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada eğitim kurumlarında erken okul terkinin sebepleri ve çözüm önerilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Ankara İli Altındağ  ilçe merkezinde bulunan liselerde görevli yönetici ve öğretmenlere uygulanmıştır. Görüşme yapılan kişi sayısı 16 kişidir.
Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde yürütülen bu çalışmaya ilkokul ve ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 8 Öğretmen ve 8 okul yöneticisi katılmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçları Sık sık devamsızlık yapan ve derse karşı ilgisiz olan, ders başarısı düşük ve ailevi sorunları olan öğrencilerin okul terkine meyilli oldukları, ailenin ilgisiz oluşu, arkadaş çevresi ve ekonomik sebepler nedeniyle okul terkinin yaşandığı, okul terkinin sonuçları olarak, yetişmiş insan gücü eksikliğinin oluşacağı ve bu kişilerin suça ve şiddete yönleneceği, okul terkinin engellenmesine yönelik olarak okul yöneticileri ve öğretmenlerin rollerinin ise, öğrencilere okulu sevdirmek, Öğrencilere rehberlik yapmak ve aile ile iletişime geçmek gerektiği, okul terkinin engellenmesine yönelik olarak yapılabilecek çalışmaların, aile ile iletişimi güçlendirmek, ekonomik destekte bulunmak ve aile eğitimi vermek olduğu sonuçlarına varılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the reasons for early school leaving and solution proposals in educational institutions. This research was applied to the administrators and teachers working in high schools located in Altındağ district center of Ankara in the 2021-2022 academic year. The number of people interviewed is 16 people.
This study, carried out in the qualitative research method and case study pattern, is the total working in primary and secondary schools and high schools. The teacher and the school administrator participated. 
Descriptive analysis has been used in the analysis of the data. Research results As the results of school dropout, students who are often absent and indifferent to the lesson, have lesson success and have family problems, tend to drop out of school, lack of family interest, circle of friends and economic reasons, Communication of the activities that can be done for preventing school dropout should be the role of school administrators and teachers in order to prevent school dropout, and the role of school administrators and teachers in order to prevent school dropout, where trained manpower deficiencies will occur and these people will be directed to crime and violence. It was concluded that it was strengthening, providing economic support and providing family education.
The results of the research have been opened for discussion related to the related literature and some suggestions have been presented.

Keywords