Okul Müdürlerinin, Öğrencilerin Düşük Okul Bağlılığını Artırmaya Dönük Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5664-5674
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin, öğrencilerin düşük okul bağlılığını artırmaya dönük kullandıkları stratejilerini ele alarak incelemektir Tarama modelinde olan bu araştırmada katılımcılar, Bursa ili Yıldırım ilçesindeki  20 okul müdürü katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında ilgili araştırmacı tarafından geliştirilecek bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. Bu formda okul müdürlerinin, öğrencilerin düşük okul bağlılığını artırmaya dönük kullandıkları stratejilerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. 
Araştırma sonuçları; öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarını etkileyen faktörlerin başında ailevi nedenler ve sosyo ekonomik nedenlerin geldiği, öğrencilerin okul bağlılığını artırmaya dönük olarak en çok davranışlara dikkat edilip etkinlikler düzenlendiği, öğrencilerin düşük okul bağlılığını artırmaya dönük öğretmenler açısından, birebir yakın ilgi, takip ve kendilerini değerli hissettirme stratejilerinin uygulandığı, öğrencilerin düşük okul bağlılığını artırmaya dönük, veliler  açısından, veliler ile sürekli iletişim halinde olunup görüşmeler yapıldığı, öğrencilerin düşük okul bağlılığını artırmaya dönük olarak, öğrenciler açısından  sosyal etkinlikler düzenlenerek,  motivasyonlarının yüksek tutulmaya çalışıldığı görülmektedir. Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the strategies that school principals use to increase students' low school engagement. A semi-structured interview form to be developed by the researcher will be used to collect the research data. In this form, questions were asked to determine the strategies that school principals use to increase students' low school engagement. Content analysis and descriptive analysis were used in the analysis of the research data.
Research results; Family and socio-economic reasons are the leading factors affecting students' attendance and absenteeism, most attention is paid to behaviors and activities are organized to increase students' school engagement, one-to-one close attention, follow-up and making themselves feel valuable strategies are applied for teachers to increase students' low school engagement. It is seen that, in order to increase the low school engagement of the students, in terms of parents, they are in constant communication and interviews with the parents, social activities are organized for the students to increase the low school engagement of the students and their motivation is tried to be kept high.

  

Keywords