Taşımalı Eğitimde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5639-5652
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın  amacı, taşımalı eğitimde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri getirilmesidir. Tarama modelinde olan araştırmanın örneklemini İstanbul İli Beylikdüzü ilçesinde yer alan taşımalı eğitim uygulayan okullardaki öğretmenler ve yöneticilerle sınırlıdır. Görüşme yapılan kişi sayısı  13 kişidir.
Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde yürütülen bu çalışmaya taşımalı eğitim veren okullarda görev yapan toplam 7okul yöneticisi ve 6 öğretmen katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili alanyazına ve araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılacaktır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. 

Taşımalı eğitim merkezleri belirlenirken nüfus özelliklerinin ve konum kriterlerinin karar vericiler tarafından dikkate alındığı, taşımalı eğitimdeki çocukların velilerinin en büyük sorunlarının çocuklarının akran zorbalığına maruz kalmaları olduğu, taşımalı eğitim uygulaması yapılan okulların yönetici ve öğretmenleri ile taşımalı eğitimde öğrencisi bulunan velilerin iletişim düzeylerinin, velilerin yabancı uyruklu olmalarından kaynaklı olarak iletişim problemi yaşandığı, veliler ile okul yönetimi arasında sorun yaşanmadığı, veliler ile öğretmenler arasında dil probleminden kaynaklanan sıkıntılar olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to bring the opinions of school administrators and teachers to the problems encountered in mobile education and solutions. The sample of the research, which is in the scanning model, is limited to the teachers and administrators in the schools that apply bussed education in Beylikdüzü, Istanbul. The number of interviewers is 13 people.
A total of 7 school administrators and 6 teachers working in schools where they conducted education in qualitative research method and case study design participated. An interview form structured in accordance with the literature and the aims of the research will be used in the collection of research data. Descriptive analysis was used to analyze the data.

While determining bussed education centers, the demographic characteristics and location criteria are taken into account by decision makers, the biggest problem of parents of children in bussed education is that their children are exposed to peer bullying, the communication levels of the administrators and teachers of the schools where bussed education is applied and the parents who have students in bussed education, the parents being foreign nationals. It is observed that there is communication problem due to the reasons of communication, there are no problems between parents and the school administration, there are problems between parents and teachers due to language problems.

 

Keywords