Sigortacılık Sektöründe Marka İmajının Marka Tercihine Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5564-5572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde hayatın her alanında var olan risklere karşı finansal koruma sağlayan en önemli araçlardan biri sigortadır. Risklerini devretmek isteyenler beklentilerine uygun bir sigorta şirketi belirleyip prim karşılığı risklerini sigorta şirketlerine devrederler. Büyük bir müşteri potansiyeline sahip olan ülkemizde sigorta şirketleri, sigorta yaptırmak isteyen müşteriler tarafından tercihleri edilen bir şirket olabilmek adına kıyasıya bir rekabet sürdürmektedir. Müşterilerin sigorta şirketi tercihinde; güven, kalite, müşteri odaklılık vb. birtakım özelliklerin etkisi bulunmaktadır. Bu çalışma sigorta sektöründe şirket marka imajının marka tercihinde etkisinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesi sigorta poliçesi sahibi müşterilerden oluşmaktadır. Daha çok veri toplamak adına hayat ve hayat dışı sigorta branşlarından herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Poliçe sahibi müşterilerden sigorta şirketi kısıtlaması da yapılmamıştır. Müşterilerden elde edilen veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Zaman sınırının bulunması nedeniyle Google Drive ile oluşturulan anket soruları poliçe sahibi 378 kişiye sosyal medya aracılığıyla ulaştırılmıştır. Kartopu örneklem yöntemi kullanılarak toplanan anket verilerinin istatistiksel analizinde, sigorta şirketlerinde marka imajının marka tercihinde etkili olduğu görülmüştür. Çalışmada marka imajı ölçeğinde Salinas ve Perez (2009) tarafından oluşturulan tek boyut ve 8 ifadeden oluşan ölçek ve marka tercihinde Chang ve Liu (2009)’un hizmet sektörü için tek boyut ve 4 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Çalışma sonunda sigorta şirketlerinin marka imajının müşterinin marka tercihine etkisinin bulunduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Insurance is one of the most important tools that provide financial protection against the risks that exist in all areas of life today. Those who want to transfer their risks determine an insurance company that meets their expectations and transfer their risks to insurance companies in return for premiums. In our country, which has a large customer potential, insurance companies continue to compete fiercely in order to be a company preferred by customers who want to take out insurance. In customers' choice of insurance company; trust, quality, customer focus, etc. Some features have an effect. This study was carried out to determine whether the brand image of the company in the insurance sector has an effect on the brand preference. The main mass of the research consists of customers who have insurance policies. In order to collect more data, no distinction was made between life and non-life insurance branches. There is no insurance company restriction on policyholder customers. The data obtained from the customers were obtained by the survey method. Due to the time limit, the survey questions created with Google Drive were sent to 378 policyholders via social media. In the statistical analysis of the survey data collected using the snowball sampling method, it was seen that the brand image of the insurance companies is effective in the brand preference. In the study, the scale consisting of one dimension and 8 expressions created by Salinas and Perez (2009) was used in the brand image scale, and the scale consisting of one dimension and 4 expressions for the service sector of Chang and Liu (2009) was used in the brand preference. At the end of the study, it was seen that the brand image of the insurance companies has an effect on the customer's brand preference.

Keywords