Otizm’i anlamak: Otistik Bozuklarda Kullanılan Terapi ve Destek Yöntemleri

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5553-5563
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Otistik bozukların tedavisinde bireyin öğrenme, davranış bozukluklarının iyileştirilmesi, iletişim ve sosyal becerilerin düzeltilmesi gibi temel gelişimini hedefleyen bir dizi sınıf temelli bütüncül terapi, destek yaklaşımları ve iletişim destek programları geliştirilmiştir. Bu tür destek programları arasında Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH) ve Applied Behavior Analysis (ABA) gibi davranış terapisi yaklaşımları ve Picture Exchange Communication System (PECS) gibi iletişim destek programları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı TEACCH, ABA ve PECS yaklaşımlarına genel bir bakış sağlayarak, yaklaşımların teorik temelleri, yaklaşımları destekleyen ilkeler, programların uygulanmasına yönelik stratejiler ve temel kalıpların değerlendirilmesidir. Yapılan bu derleme araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. TEACCH ve ABA gibi davranış terapisi yaklaşımları ve PECS gibi iletişim destek programları, sosyal yeterlilik bağlantılarını tanımaya, anlamaya ve onları yorumlamaya yardımcı olacak desteği sunmaktadır. Aynı zamanda uygun desteğin verilmesi otistik bozukluğu olan kişilere ve ailelerine yaşam boyu destek sağlamayı ve yaşam kalitesini arttırarak topluma katılabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu destek programlarının birçoğu yapılandırılmış ve açıkça tanımlanmış öğretim yöntemlerini içerirken her çocuğun öğrenme ihtiyaçlarına ve ilerlemesine göre bireyselleştirilebilmekte ve veriye dayalı karar vermeyi içermektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gibi yaygın gelişimsel bozuklukları olan kişiler için sosyal yeterlilik unsurlarının, bu tür destek programları aracılığıyla somut olarak öğretilmesi, uygulanması ve pekiştirilmesi otistik semptomlarla başa çıkmaya önemli derecede olumlu etki yapacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

A range of classroom-based holistic therapies, support approaches, and communication support programs have been developed in the treatment of autistic disorders. These programs target the individual's basic development processes such as learning, remediation of behavioral disorders, and improvement of communication and social skills. Among such support programs, behavior therapy approaches such as Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH) and Applied Behavior Analysis (ABA), and communication support programs such as Picture Exchange Communication System (PECS) are widely used. The main purpose of this study is to provide an overview of TEACCH, ABA, and PECS approaches, their theoretical foundations, the underpinning principles, strategies for implementing the programs, and the evaluation of basic patterns. The document analysis method, one of the qualitative research methods, is used in this review research. Behavior therapy approaches such as TEACCH and ABA and communication support programs such as PECS offer support to help recognize, understand and interpret social competence connections. At the same time, providing appropriate support enables people with autism and their families to participate in society by improving their quality of life. Many of these support programs include structured and clearly defined teaching methods that can be individualized according to each child's learning needs and progress. These support programs involve data-based decision-making. For people with pervasive developmental disorders such as Autism Spectrum Disorder (ASD), teaching, practicing, and reinforcing elements of social competence through such support programs, is thought to have a significant positive impact on coping with autistic symptoms.

Keywords