Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5545-5552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin sahip olduğu yeterlikleri öğretmenlerin bakış açılarıyla ele almaktır. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Amasya ili merkez ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan 10 öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırma nitel bir çalışma olup olgu bilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için araştırmacılar yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanmışlardır. Elde edilen veriler betimleyici bakış açısına göre analiz edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre, öğretmenler, yeterlik kavramını bir işi yapabilme gücü ve yeteneklerini kullanabilme kapasitesi olarak tanımlamışlardır.  Katılımcılar yönetici yeterliliklerin sınırlı olmasından kaynaklı sorunları teknik, insani ve uzmanlık üzerine eksikliklerden kaynaklı olabileceğini belirtmişlerdir. Katılımcılar, yönetici yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak ise, ilgili kişilerin hem hizmet öncesi hem de hizmet süresince eğitimler alarak yetiştirme programlarına dahil edilmesinin sağlanması, yönetim alanında yüksek lisans şartı getirilmesi ve yönetici atama yönetmeliğinin düzenlenmesi gerektiği gibi önerilerde bulunmuşlardır. Sonuç olarak araştırmacılar elde ettikleri veriler doğrultusunda, okul yöneticilerinin kendilerini sürekli yenilemesi gerektiği ve süreçte bütüncül bir yaklaşım sergilemeleri sonucuna ulaşmışlardır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the competencies of school administrators from the perspectives of teachers. The research was conducted with teachers working in schools affiliated to the Ministry of National Education. The study group of the research consists of 8 teachers working in the central secondary education institutions of Amasya province in the 2021-2022 academic year. This research is a qualitative study and was carried out using a phenomenological design. Researchers used semi-structured interview technique to collect data. The obtained data were analyzed from a descriptive point of view. According to the results obtained from the teachers' opinions, the teachers defined the school administrators as being efficient in the use of technological tools and digital literacy in terms of technical competence, having sufficient knowledge and experience in the field in terms of conceptual competence, tolerant, patient, entrepreneurial communication skills with high and fairness in terms of human competence. Participants made suggestions such as inclusion of relevant people in training programs by receiving training both before and during the service in order to develop managerial competencies. As a result, school administrators should constantly renew themselves and show a holistic approach in the process.

 

Keywords