Öğretmenlerin Algılanan Örgütsel Sapma Davranışlarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5422-5428
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel sapma davranışlarını ve demografik özelliklerin örgütsel sapma davranışlarında farklılaşmaya sebep olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırma Ordu Ünye’de MEB’e bağlı okullarda çalışan 292 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Bennett ve Robinson (2000)’in geliştirdiği Gültaç (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sapma Davranışları Ölçeği” kullanılarak çevrim içi yöntemle toplanan verilerin normal dağılım göstermemesi üzerine non-parametrik testlerle gerekli analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin örgütsel sapma davranış algılarının ölçek genelinde ve alt boyutlarında örgütsel sapma veya sapkınlık anlayışlarının” düşük” düzeyde olumlu olduğu; cinsiyet değişkenine göre istatistiksel düzeyde anlamlı farklılık oluştuğu ancak medeni durum, eğitim durumu, yaş, mesleki kıdem ve çalışılan eğitim kademesi değişkenlerine göre istatistiksel düzeyde anlamlı farklılık oluşmadığı sonucuna ulaşılmış ve bu doğrultuda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The research, which was conducted to examine the organizational deviation behaviors perceived by the teachers and whether the demographic characteristics cause differentiation in the organizational deviation behaviors, was carried out with the scanning model. The research was carried out with 292 teachers working in schools affiliated to MEB in Ordu Ünye. By using the "Organizational Deviant Behaviors Scale", which was developed by Bennett and Robinson (2000) and adapted into Turkish by Gültaç (2019), the necessary analyzes were made with non-parametric tests, since the data collected by online method did not show normal distribution. According to the research findings, it was found that teachers' perceptions of organizational deviation or deviance in the scale and in its sub-dimensions were positive at a "low" level; It was concluded that there was a statistically significant difference according to the gender variable, but there was no statistically significant difference according to the variables of marital status, education level, age, professional seniority and education level, and various suggestions were made in this direction.

Keywords