İnsanın ve Nesnelerin Estetik Boyutuyla Okunabilirliği

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5409-5415
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın, doğadaki nesnenin özünü anlama çabası, düşünme, duyumsama, anlama ve anlatmaya, anlam bulmaya, anlaşılabilirlik sağlamaya dönüktür. İnsan, varlığını sorgularken, etkinliklerinin derinliğinin yarattığı estetik değerlerin gizlerini bulmaya çalışır. Tarihsel süreçlerde, yaşamını anlamlı kılan etkinlikleri; güzeli arayış, yazma, okuma ve yorumlamayla birlikte bilgi biriktiren, gelişim gösteren, bildiklerini geleceğe aktaran olgular gösterir. İnsanın doğadaki özel yerinin, görev ve sorumluluğunun estetik değer yaratan yeteneğiyle yaşamına kattığı güç, aklın yüceliği, insan olmanın gerektirdiği duygular nedeniyledir. Doğanın ayrılmaz parçası olan insan, doğaya egemen olma düşüncesiyle özgürlüğünü gerçekleştirmiş; üstün bir varlık olma arzusuyla bilim, sanat ve diğer alanlarda kalıcı değerler yaratmıştır.

İnsanın düşünebilen varlık olması, düşlerini nesnelere dönüştürerek anlam kazandırması, yeni yapılar oluşturmasını, doğayı şekillendirmesini sağlar. Nesnelerin algılanan görüntülerini yargılama yetisinde olan insan, gereksinimlerini, bilgi, bilinç ve akıl doğrultusunda değerlendirmiştir. İnsanın yaratıcı yetisi, eylemlerini sürdürmeye, davranışlarını, uğraşlarını, nitelikli yaratıcılığa yöneltmiştir. Nesneyi, olanı ve olayları bütünlük içinde algılama yeteneği olan insan, kazanımlarıyla gerçeği kavramaya çalışır.

Keywords

Abstract

Man's effort to understand the essence of the object in nature is directed towards thinking, feeling, understanding and explaining, finding meaning and providing intelligibility. While questioning his existence, man tries to find the secrets of aesthetic values created by the depth of his activities. Activities that make his life meaningful in historical processes; It shows phenomena that accumulate knowledge, develop, and transfer what they know to the future with the pursuit of beauty, writing, reading and interpretation. The power that man's special place in nature, his duty and responsibility add to his life with his ability to create aesthetic value, the sublimity of the mind, and the feelings required by being human. Man, who is an inseparable part of nature, realized his freedom with the idea of dominating nature; With the desire to be a superior being, it has created permanent values in science, art and other fields.

The fact that man is a thinking being enables him to transform his dreams into objects, to give meaning, to create new structures, and to shape nature. Man, who is capable of judging the perceived images of objects, has evaluated his needs in terms of knowledge, consciousness and reason. Man's creative ability has directed his actions to continue, his behaviors and efforts to quality creativity. The human being, who has the ability to perceive the object, the thing and the events as a whole, tries to grasp the truth with his achievements.

Keywords