İlköğretimde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşadığı Sorunlara Yönetici ve Öğretmenlerden Çözüm Önerileri

Author :  

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-02 23:00:15.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5392-5398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı; Samsun ilinin yoğun göç alan ilçesi Atakum’da yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin okulda yaşadıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilgili okul yönetici ve öğretmenlerinden çözüm önerileri almaktır. Araştırmanın yapılmasında Atakum ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci sayısının en yüksek olduğu 3 ilköğretim okulunun verileri Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle toplanmış ve bu okullardaki 3 yönetici ve 8 öğretmenin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda okulda yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı sorunlar genel olarak; dil sorunu, disiplin sorunu, akademik başarısızlık, sosyal faaliyetlere katılmama,  maddi problemler, okula devam etmeme olarak görülmektedir. Sorunların temelindeki en önemli problemin dil sorunu olduğu tespit edilmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin genel olarak Iraklı olduğu ve maddi durumlarının iyi oldukları görülmüş olup Suriyeli ve Afgan uyruklu  öğrenciler için maddi problemlerin daha büyük bir sorun olduğu görülmüştür. Okul yönetici ve öğretmenlerinden alınan çözüm önerilerine göre, yabancı uyruklu öğrencilerin belli okullarda yoğunlaşmaması, denklik işlemlerinin sadece yaş baz alınarak yapılmaması, bu öğrencilerle ilgili öğretmen ve yöneticilerin eğitimler alması ve yabancı uyruklu öğrencilere öncelikle dil eğitimi verilmelidir

Keywords

Abstract

The purpose of the research is to identify the problems experienced by foreign students of primary school at school in Atakum, a district of Samsun province that receives intense immigration, and to get any suggestion for solving these problems from school administrators and teachers. For carrying out the research, the data of 3 primary schools in Atakum district, where the number of foreign students is the highest, were collected with the permission of Atakum District Directorate of National Education, and the opinions of 3 administrators and 8 teachers in these schools were collected via a semi-structured interview form. As a result of the analyzes made, the problems experienced by foreign students at school have generally been seen as language problems, discipline problems, academic failure, not participating in social activities, financial problems, and not attending school. It has been determined that the most important thing at the root of the problems is the language problem. It has been seen that foreign students are generally Iraqi and their financial situation is good, while financial problems are a bigger problem for Syrian and Afghan students. According to the solution suggestions received from school administrators and teachers, it has been stated that foreign students should not be put together in certain schools; equivalence procedures should not be carried out only on the basis of age; teachers and administrators should receive training on these kinds of students; and foreign students should be primarily given language education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics