Geçici Koruma Altındaki 4-5 Yaşlarındaki Suriyeli Çocukların Sosyal Becerileri ile Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-02 22:19:08.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Eğitimi
Number of pages: 5380-5391
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söz konusu bu çalışma, Türkiye’deki geçici koruma altındaki 4-5 yaş grubu Suriyeli çocukların sosyal becerileri ve problem davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesini ve bu beceriler arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlamıştır. Araştırma “Karma Desen” kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada Şanlıurfa ili Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde okul öncesi eğitimine devam etmekte olan 300 Suriyeli çocuk ve bu çocukların öğretmenleri ile çalışılmıştır. Araştırmanın nicel verileri “Demografik Bilgi Formu”, “Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED)” ve “Problem Davranış Ölçeği (PDÖ)” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizi istatistik paket programı aracılığıyla, nitel verilerin analizi ise içerik analizi tekniğinin kullanılması yoluyla yapılmıştır. Söz konusu araştırmanın nicel boyutundan elde edilen bulgulara göre çocukların problem davranışları ve sosyal becerileri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki mevcuttur. Araştırmanın nitel boyutundan elde edilen bulgulara göre öğretmenler Suriyeli çocuklar hakkında çoğunlukla olumlu görüş belirtmektedirler. Öğretmenlerin Suriyeli çocukların özellikle de şiddet gibi bir takım problem davranışlar gösterdiklerini, çocukların sosyal becerilerinin orta seviyede olduğunu düşündükleri ve iletişimin bu çocukların sosyal becerileri ve problem davranışları üzerinde önemli bir faktör olduğunu düşündüklerini belirttikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study aimed to examine the social skills and problem behaviors of 4-5 years old Syrian children under temporary protection in Turkey according to various variables and to determine the relationship between these skills. The research was conducted with the “mixed methods” approach. In this research, 300 Syrian children who were receiving pre-school education in Eyyübiye and Haliliye districts of Şanlıurfa province and their teachers were examined. The quantitative data of the study were obtained by using the "Demographic Information Form", "Preschool Social Skills Assessment Scale (PSSAS)" and "Problem Behaviour Scale (PBS)". The qualitative data of the study were collected through interviews conducted in line with the semi-structured interview form developed by the researchers. The analysis of the quantitative data was made through the statistical package program, and the analysis of the qualitative data was made through the use of the content analysis technique. According to the findings obtained from the quantitative dimension of the research in question, there is a negative significant relationship between children's problem behaviours and social skills. According to the findings obtained from the qualitative dimension of the research, teachers mostly express positive opinions about Syrian children. It has been observed that the teachers stated that Syrian children show some problem behaviours, especially violence, that they think that the social skills of the children are at a moderate level, and that communication is an important factor on these children's social skills and problem behaviours.

Keywords