Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Eğitime Dair Bilgi Düzeyleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-01 02:42:06.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 5365-5379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim faaliyetlerinin düzgün yürütülmesi ve başarıya ulaşabilmesi için ana akım eğitimden farklı eğitim modellerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu eğitim modellerini çocukların ilgi, yetenek ve becerilerini dikkate alarak eğitim programlarımıza entegre edebilmek eğitimde başarıya ulaşmada önemli bir adımdır. Bu araştırmanın amacı ülkemizde ve Dünya’da uygulanan alternatif eğitim programlarının sınıf öğretmenleri tarafından ne kadar bilindiğini incelemek ve bu eğitim anlayışlarının Türkiye’de uygulanabilirliği ile ilgili görüşleri değerlendirmektir.

Bu nedenle araştırma literatüründe Dünyada önde gelmiş alternatif eğitim yaklaşımlarından olan Montessori eğitimi, Waldorf eğitimi, Demokratik okullar, Summerhill Özgür okulları, Küçük okullar, Paideia okulları, Proje okulları, Reggio Emillia okulları, Serbest Gestalt okulları, Bağımsız Okullar, Orman okulları, BBOM okulları, Mıknatıs/Charter okulları ve Uluslararası Bakalorya Programı okulları incelenmiştir.

Araştırma, sınıf öğretmenlerinin bu konudaki görüşlerini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerden olgu bilim deseninde planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu gönüllü olan 30 özel okul ve devlet okulu sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacıların geliştirdiği görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanan veriler içerik analizi yapılarak anlamlı hale getirilmiştir. Bulguların modellenmesinde NVivo paket programı kullanılmıştır.

Araştırma bulgularına göre katılımcı öğretmenlerinin çoğu alternatif eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşünmektedir. Ayrıca öğretmenler alternatif eğitimin gerekliliğini bireysel sebeplere bağlamaktadır. Ek olarak alternatif eğitim veren kurumlar hakkındaki bilgiye çoğunlukla meslektaş deneyiminden dolayı ulaşıldığı, müfredatımız uygun olduğundan alternatif eğitimin ülkemizde uygulanabileceği, ezberci olunduğu için alternatif eğitime ihtiyaç duyulduğu, alternatif eğitimin ilgi ve yetenekleri geliştirerek öğrencinin özgüvenini yükselttiği için faydalı olduğu, öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olmadıklarından alternatif eğitim programlarını müfredatımıza entegre etmede sorun yaşayacaklarını düşündükleri ve karşılaşılabilecek en büyük sorunun okulların fiziki şartlarının yetersiz olması gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In order for the educational activities to be carried out properly and to achieve success, different education models from mainstream education should be examined. Being able to integrate children's interests, talents and skills into our education programs is an important step in achieving success in education. The purpose of this article is to examine how much our classroom teachers know about the education programs implemented in our country and in the world, and to evaluate the views on the applicability of these educational approaches in Turkey.

Therefore, Montessori education, Waldorf education, Democratic schools, Summerhill Free schools, small schools, Paideia schools, Project schools, Reggio Emilia schools, Free Gestalt schools, Independent Schools, Forest schools, BBOM, which are among the leading alternative education approaches in the research literature in the world. schools, Magnet/Charter schools and International Baccalaureate Program schools were examined.

The research was planned in the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods, in order to examine the opinions of classroom teachers on this subject. The study group of the research consists of 30 private school and public school classroom teachers who are volunteers. The interview form developed by the researcher was used to collect the research data. The data collected through semi-structured interviews were made meaningful by content analysis. NVivo package program was used in modeling the findings.

According to the research findings, most of the participant teachers think that they do not have enough knowledge about alternative education. In addition, teachers attribute the necessity of alternative education to individual reasons. In addition, information about institutions providing alternative education is mostly obtained due to colleague's experience, alternative education can be applied in our country because our curriculum is suitable, alternative education is needed because of rote learning, alternative education is beneficial because it increases the self-confidence of students by developing interests and abilities, It has been concluded that the thought that they will have problems in integrating the education programs into our curriculum and that the biggest problem to be faced is the inadequate physical conditions of the schools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics