Öğretmenlerin Program Okuryazarlık Düzeyleri Ve Meslek Algılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4694-4705
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma öğretmenlerin mesleklerine ilişkin kimlik algıları ve öğretim programı okuryazarlık düzeyleri bazı demografik değişkenler açısından incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma İzmir Karabağlar ilçesinde görev yapmakta olan 310 öğretmenin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Keskin ve Korkmaz (2021) tarafından geliştirilen 38 madde ve 4 alt boyuttan meydana gelen Öğretim Programı Okuryazarlık ölçeği ve Yıldız ve Çetin (2020) tarafından geliştirilen 17 madde ve 5 alt boyuttan oluşan Mesleki Kimlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiş, toplanan veriler üzerinde nicel analiz yöntemleri ile incelemeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin mesleki kimlik algıları ile program okuryazarlık düzeyleri arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılaşma gösterirken branş, mesleki kıdem, öğrenim düzeyi, yaş ve medeni hal değişkenlerine bağlı anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin mesleki kimlik algıları ise branş ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve mesleki kıdem, yaş, öğrenim düzeyi ve medeni hal değişkenlerine bağlı anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study was carried out with the aim of examining the identity perceptions of teachers regarding their profession and the literacy levels of the curriculum in terms of some demographic variables. The research was carried out with the voluntary participation of 310 teachers working in İzmir Karabağlar district. In the study, the Curriculum Literacy scale consisting of 38 items and 4 sub-dimensions developed by Keskin and Korkmaz (2021) and the Occupational Identity Perception Scale consisting of 17 items and 5 sub-dimensions developed by Yıldız and Çetin (2020) were used. The research was carried out in a descriptive survey model, and analyzes were carried out on the collected data with quantitative analysis methods. According to the findings obtained from the study, it was concluded that there is a strong positive relationship between teachers' perceptions of professional identity and their program literacy levels. While the program literacy levels of the teachers participating in the research showed a significant difference depending on the gender variable, it was seen that there was no significant differentiation depending on the branch, professional seniority, education level, age and marital status variables. It was observed that the professional identity perceptions of the teachers differed significantly depending on the branch and gender variables, and there was no significant differentiation depending on the variables of professional seniority, age, education level and marital status.

Keywords