Çini Alt Yapı Üretiminde Kullanılabilecek Teknikler

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:09:17.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 4331-4344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzdeki “Çini” kelimesi çoğunlukla Selçuklu ya da Osmanlı Dönemlerine ait pişmiş toprak eşyaların yüzeylerinde gözüken renkler, motifler ile üretilmiş kompozisyonlarla ilişkilendirilerek, sıraltı dekorlama tekniği kullanılan seramikler yanısıra tüp, gelinlik gibi farklı hammaddeler ile üretilmiş eşyalar ile de kullanılabilmektedir. Dolayısı ile kapsamı genişlemiştir ve tanımlamanması gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Türk Kültürünü öncelikle konu edinen ve Türk Kültürünün tarih boyunca üretttiği plastik sanatlar ile sınırlanan, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün “çini” alanı ise günümüz Türkiye Türkçesi’nde kullanılan “çini” kelimesinin anlamlarından farklı olarak geleneksel Türk seramiğini kapsamaktadır. Yani Türkler tarafından yönetilen Türk Devletlerinin pişmiş toprak kültürünü konu edinmektedir. Günümüzdeki plastik, teknolojik ve benzeri tüm eşyalar gibi geçmişimize ait olan, günümüzde ise müzelerde sergilenen formlar, insan yaşamını kolaylaştırmak için üretilmişlerdir. Müzelerde sergilenen bu formlar- eşyalar, geçmişte Türk kültürünü anlamamız açısından önemlidir.

Çini alanında çalışan öğrencilerin, doğru koruma onarım yapabilmeleri için geleneksel bilgiyi çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Ancak günümüz kültüründe de ihtiyaç duyulan yeni formları fark edip üretebilmelidirler. Üretecekleri yeni tasarımlarında, Geleneksel Türk beğenisi ile ilgili edindikleri bilgileri değerlendirebilmelidirler. Geçmişin süsleme amaçlı mimari seramik anlayışına ek olarak, günümüz sanat anlayışı ile de yapılar güzelleştirilebilmelidir. Bu çalışmada bu bakış açısı ile “çini” alt yapı oluşturmada kullanılabilecek üretim teknikleri, konu örnekleri ile aktarılıp, değerlendirilmektedir.

Çini alt yapı üretimi tekniklerine ait bilgiler, 2021 yılında farklı başlık ve görseller ile söyleşi ve makale olarak yayınlanmıştır. Söz konusu yayına devam niteliği de taşıyan ve 2022 yılında bildiri olarak sunulan, özet bildiri olarak yayınlanan bu makalede, sadece 2021- 2022 eğitim öğretim sürecinde yazar tarafından yönetilen lisans derslerinde üretilen görseller ile teknikler ve yeni bulgular paylaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, the word "Cini" is mostly associated with the compositions produced with the colors and motifs that appear on the surfaces of the ceramics belonging to the Seljuk or Ottoman Periods. The word “cini” can also be used with items produced with different raw materials such as LPG keepers and wedding dresses, as well as ceramics using underglaze decoration technique. Therefore, its scope has expanded and its definition is getting harder day by day. The "Cini" area of the Faculty of Fine Arts, Traditional Turkish Arts Department, which primarily focuses on Turkish Culture and is limited to the plastic arts produced by Turkish Culture throughout history, includes traditional Turkish ceramics, unlike the meanings of the word "Cini" used in today's Turkey Turkish. In other words, it is about the cereamic culture of the Turkish States ruled by the Turks. The forms belonging to our past, such as today's plastic, technological and all similar items, and exhibited in museums today, were produced to facilitate human life. These forms and objects exhibited in museums are important for us to understant the Turkish culture in the past.

Students working in the field of “cini” need to know traditional knowledge very well in order to be able to make correct conservation and restoration. However, they should be able to find out and produce new forms needed in today's culture. In their new designs they will produce, they should be able to evaluate the knowledge they have acquired about Traditional Turkish acclaim. In addition to the aim of beautifying the past by covering ceramics in architecture, it should now be beautified from the point of view of today's art. In this study, with this point of view, framework production techniques that can be used in creating a "cini" will be explained with subject examples.

Information on “cini” framework production techniques was published in 2021 as an interview and article with different titles and visuals. In this article, which is a continuation of the aforementioned publication and presented as a paper in 2022 and published as a summary paper, only the visuals, techniques and new findings produced in the undergraduate courses directed by the author during the 2021-2022 education period are shared.

Keywords


 • 1. Küçükerman, Ö. (1997) Endüstri Tasarımı- Ürün Tasarımında Adımlar, Yem Kitabevi, İstanbul.

 • 2. Norman, D. (2017), Gündelik Şeylerin Tasarımı, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, çev: Ayşe Mine Şengel, Ankara.

 • 3. Mete, Z. (2020). Seramik Kimyası, Tibyan Yayıncılık, İzmir.

 • 1. Aslan, N. (2019 a) “Sanat Sempozyumlarının Ve Çalıştayların (Workshop) Seramik Sanat Eğitimine Katkısı”. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 5 (29):75-88

 • 2. Aslan, N. (2019 b) “Mısır Pastası Tekniğinde Seramik Takı Uygulamalar”. ULAKBİLGE, 43: 941-950.

 • 3. Kahraman, G. (2020) “Tasarımda Tekrar İlkesi ve Kişisel Mimari Duvar Yüzeyi Seramik Pano Uygulaması”. Kalemişi, 16: 44–58.

 • 4. Lloyd P. & Snelders D. (2003) “What was Philippe Starck thinking of?” Design Studies 24 237–253

 • 5. Pala, İ. Ç. (2021) “Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Alt Yapı Eğitimi İçin Öneriler” Jia Jornal (Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi), 8: 26-58.

 • 6. Pala, İ. Ç. (2019). “Türk Çini Sanatı Tekniklerinden Lüsterin Günümüz Uygulamaları”. Social Sciences Studies Journal, 5(30): 724-742.

 • 7. Tanyel, Başar, Ç. & İnce, M.(2019). “Kavramsal sanat uygulamalarıyla öğrencilerin sanatsal ifade biçimlerinin geliştirilmesine ilişkin eylem araştırması”. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 7(1): 438-469.

 • 8. Yılmaz, E., (2020) “İdeolojik Açıdan Cumhuriyet Devri Türk Çinisi/Çiniciliği: Türk’ün Öz Malı Bir Sanattan İslam Sanatının Bir Şubesine”, Akdeniz Sanat Dergisi, 14 (26):

 • 1. Kılıç, A. C. & Özkan, M. A. & Pala, İ. Ç. (2006) “Farklı Seramik Pişirim Tekniklerinden Bir Uygulama Örneğinin Sunumu”, Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 57-60, İzmir

 • 2. Pala, İ. Ç. (2017). Kastamonu Küçüksu Çömlekçiliğinin Günümüzdeki Durumu Ve Kullanılan Caba Çamurunun Güncel Tasarımlarla Değerlendirilmesi, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2202-2221, Kastamonu.

 • 3. Pala, İ. Ç., Bardak A. S. (2018) “Türk Çini Sanatı Alanına Dair Sorunlar”, 21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyumu, 08- 09 Ekim, pp: 323-332. Kastamonu

 • 4. Pala, İ. Ç. (2018). “Türk Çini Sanatında Kullanılan Teknikler”, 21. Yüzyılda Türk Sanatı Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyumu, 08- 09 Ekim, , pp: 347-368. Kastamonu

 • 5. Yüksel, O. A. (2016), “Pop Sanat; Andy Warhol Portreleri Ve Renkli Sır (Cuerda Seca) Tekniği İle Uygulanması”, 10. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu- 17 Eylül- 2 Ekim 2016, , 73- 88, Eskişehir

 • 8. URL 6: Kate Watson Smyth, 14 May 2010: https://www.independent.co.uk/property/interiors/the-secret- history-of-philippe-starck-s-lemon-squeezer-1972849.html

                                                                                                    
 • Article Statistics