Öğretmenlerin Mevcut Okul Yöneticisi Seçme ve Atama Usullerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4548-4557
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma yönetici atama yönetmeliğinin öğretmenlere göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Balıkesir İli Karesi ilçesinde bulunan 16 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre;12. Madde ile “sendika temsilcilerine” yer verilmemesinin yanlış bir karar olduğu, lisansüstü eğitim almış yönetici adaylarına sertifika muafiyeti tanınması gerektiği, değerlendirmenin yapıldığı yıldan önceki dört yılda yapılan çalışmalar ile ödüllerin değerlendirilmesi” yönündeki düzenlemenin yanlış bir karar olduğu, yönetici değerlendirme formu’nun ödüller bölümünde teşekkür, takdir ve aylıkla ödül belgelerinin yer almamasının doğru bir karar olduğu, geçmişten günümüze kadar okul yöneticisi seçme, atama ve yerleştirme sürecinde yalnızca sınav ve liyakat esaslı olması gerektiği görülmektedir. 

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to evaluate the administrator appointment regulation according to the teachers. 16 teachers in Karesi district of Balıkesir province participated in the research. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the research. According to the results of the research; It is a wrong decision not to include “union representatives” in Article 12, that certificate exemption should be granted to manager candidates who have received postgraduate education, that the regulation on the evaluation of the awards and the work done in the four years preceding the year of the assessment is a wrong decision, that the manager evaluation form is an incorrect decision. It is seen that itis a right decision not to include the certificates of appreciation, appreciation and salary and award in the section of the Physician section, and the selection, appointment and placement process of school administrators from past to present should only be based on examination and merit

Keywords