Okul Öncesi Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4541-4547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi deneyimine ilişkin görüşleri ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde karşılaştıkları sorunlar hakkında görüşleri incelenmektedir. Nitel araştırma metodolojisinden fenomenoloji deseni kapsamında olan araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır il merkezindeki farklı okul öncesi kurumlarda tam zamanlı olarak görev yapmakta olan 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilirken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi yapılırken MAXQDA 20 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin öğrencilerden kaynaklı olarak  ekingenlik, içe kapanık olma, dışlanma ve hırçınlık; öğretmenlerden kaynaklı olarak bilgi eksikliği, yetersizlik hissi ve tükenmişlik; velilerden kaynaklı olarak kabullenmeme ve ilgisizlik; ve eğitim ortamından kaynaklı olarak materyal eksikliği, uzman personel eksikliği ve finansal sorunlar gibi sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the views of teachers working in pre-school education institutions on the experience of inclusive education and the views of teachers about the problems they encounter in inclusive education are examined. The study group of the research, which is within the scope of the phenomenology design from the qualitative research methodology, consists of 15 preschool teachers working in different preschool institutions in the city center of Diyarbakır. The data were obtained by using a semi-structured interview form developed by the researchers. Content analysis technique was used while analyzing the obtained data. The MAXQDA 20 program was used for content analysis. At the end of the research, the teachers' efficacy, introversion, exclusion and irritability caused by the students; lack of knowledge, feelings of inadequacy and burnout caused by teachers; lack of acceptance and indifference from parents; It has been determined that they encounter problems such as lack of materials, lack of expert personnel and financial problems due to the education and training environment.

Keywords