Okul Öncesi Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:12:23.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4541-4547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi deneyimine ilişkin görüşleri ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde karşılaştıkları sorunlar hakkında görüşleri incelenmektedir. Nitel araştırma metodolojisinden fenomenoloji deseni kapsamında olan araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır il merkezindeki farklı okul öncesi kurumlarda tam zamanlı olarak görev yapmakta olan 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilirken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi yapılırken MAXQDA 20 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin öğrencilerden kaynaklı olarak  ekingenlik, içe kapanık olma, dışlanma ve hırçınlık; öğretmenlerden kaynaklı olarak bilgi eksikliği, yetersizlik hissi ve tükenmişlik; velilerden kaynaklı olarak kabullenmeme ve ilgisizlik; ve eğitim ortamından kaynaklı olarak materyal eksikliği, uzman personel eksikliği ve finansal sorunlar gibi sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the views of teachers working in pre-school education institutions on the experience of inclusive education and the views of teachers about the problems they encounter in inclusive education are examined. The study group of the research, which is within the scope of the phenomenology design from the qualitative research methodology, consists of 15 preschool teachers working in different preschool institutions in the city center of Diyarbakır. The data were obtained by using a semi-structured interview form developed by the researchers. Content analysis technique was used while analyzing the obtained data. The MAXQDA 20 program was used for content analysis. At the end of the research, the teachers' efficacy, introversion, exclusion and irritability caused by the students; lack of knowledge, feelings of inadequacy and burnout caused by teachers; lack of acceptance and indifference from parents; It has been determined that they encounter problems such as lack of materials, lack of expert personnel and financial problems due to the education and training environment.

Keywords


 • 1. Alkayış, A. (2020). Çağdaş sorunlar karşısında insan ve eğitim. Ankara: Astana Yayınları.

 • 2. Alkayış, A. (2022). Eğitim felsefesi ve kariyer planlaması. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

 • 3. Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147.

 • 4. Batu, E. S. (2010). Factors for the success of early childhood inclusion and related studies in Turkey. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(1), 57-71.

 • 5. Bayar, M., & Üstün, A. (2017). İlkokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 12(17), 73-88.

 • 6. Berkant, H., G. & Atılgan, G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of Educational Reflections, 1(1), 13-25.

 • 7. Charema, J. (2007). From Special Schools to Inclusive Education: The Way Forward for Developing Countries South of the Sahara. Journal of the International Association of Special Education, 8(1).

 • 8. Cross, A. F. (2004). Adaptations to support development and membership. Indiana University-Bloomington, Indiana Institute on Disability and Community, Early Childhood Center. http://www.iidc.indiana.edu/styles/iidc/defiles/ecc/inclres- adaptations.pdf

 • 9. Eleweke, C. J., & Rodda, M. (2002). The challenge of enhancing inclusive education in developing countries. International Journal of Inclusive Education, 6(2),113-126.

 • 10. Esmer, B., Yılmaz, E., Güneş, A. M., Tarım, K., & Delican, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerinin eğitimine ilişkin deneyimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1601-1618.

 • 11. Fraenkel, J. R., & Wallen, N. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: Mac Graw Hill.

 • 12. Gültekin, A. (2018). Alman idealizminde Fichte’nin ben felsefesi, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 599-612.

 • 13. Gültekin, A. (2022). Spinoza’nın bilgi anlayışı: Bir onto- epistemoloji okuması. International Social Sciences Studies Journal, 8(95), 663-672.

 • 14. Johnson, B. & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2nd ed.). Boston: Pearson.

 • 15. Kadan, G., & Aral, N. (2018). Kaynaştırma uygulamasını yürüten öğretmenlerin duygusal emek ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1(1), 15-29.

 • 16. Kapucu, R., Aydoğdu, A., & Benli, A. N. (2020). Ortaokul kademesinde kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerin uyum becerilerine ilişkin öğrenci öğretmen, veli ve öğrenci görüşleri: Bir durum çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 34-47.

 • 17. Kargın, T. (2014). Öğretimin uyarlanması. B. Sucuoğlu ve T. Kargın (Ed.), İlköğretim ’de kaynaştırma uygulamaları içinde (s. 183-240). Ankara: Kök Yayıncılık.

 • 18. Kargın, T., Acarlar, F., & Sucuoğlu, B. (2003). Öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(02), 55-76.

 • 19. Karoğlu, H., & Ünüvar, P. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özellikleri ve sosyal beceri düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 231-254.

 • 20. Kraska, J., & Boyle, C. (2014). Attitudes of preschool and primary school pre-service teachers towards inclusive education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42(3), 228-246.

 • 21. Kristensen, K. (2003). The inclusion of learners with barriers to learning and development into ordinary school settings: a challenge for Uganda. British Journal of Special Education, 30(4), 194-201.

 • 22. Kurt, A. D., & Tomul, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 144-154.

 • 23. Meng, D. (2008). The attitudes of primary school teachers toward inclusive education in rural and urban China. Frontiers of Education in China, 3(4), 473-492.

 • 24. Praisner, C. L. (2003). Attitudes of Elementary School Principals Towards the Inclusion of Students With Disabilities. Exceptional Children, 69 (2), 135-145.

 • 25. Sığırtmaç, A. D., Hoş, G., & Abbak, B. S. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara yönelik kullandıkları çözüm yolları ve önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(4), 205-223

 • 26. Varlıer, G. (2004). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 • 27. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics