Okul Müdürünün Görev ve Sorumlulukları Perspektifinde Günlük Faaliyetlerinin Değerlendirmesi

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:12:17.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4532-4540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstanbul Anadolu yakasında görev yapan bir okul müdürü dört hafta izlemlenerek;müdürün yönetmeliklerde tanımlanmış olan görev ve sorumlulukları ile okulunda yapmış olduğu faaliyetleri ne derece örtüştüğü analiz edilmiştir. Gözlem yöntemivasıtası ile elde edilmiş olan bulgular neticesinde okul müdürünün en çok zaman harcadığı üç yönetimsel işlev; genel yönetim, üst yönetim ve planlama; en az zaman harcadığı isekendini yetiştirmek, gezinme ve diğergibi etkinliklerin olduğu ortaya çıkmıştır

Keywords

Abstract

A school principal working on the Anatolian Side of Istanbul was observed for four weeks; It has beentried to determine to whatextent his dutiesandre sponsibi lities overlap with his activities. According to the finding sobtain edusing the observation technique, the three manage ment functions that the manager spends the most time on are general management, senior management, planning; It was determined that ther ewer eactivities such as self-education, other andtravel at least.

Keywords


 • 1. Açıkalın, A. (1998). Toplumsal, Kuramsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği, Ankara: PEGEM.

 • 2. Aksoy, N. (1994).“Lise Müdürlerinin Zaman Yönetimi”,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • 3. Başaran, İ. E. (1993). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara. Kadıoğlu Matbaası.

 • 4. Bursalıoğlu, Z. (1982). Eğitim Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

 • 5. Crow, G..M. (1992). “Theprincipal in schools of choice: Middlemanager, entrepreneur, andsymbolmanager.” The Urban Review, 24 83):165-74.

 • 6. Çelikten, M. (2001). “Okul yöneticilerinin problem çözme becerileri.” Eğitim Yönetimi Dergisi, sayı, 27, ss. 297-3009.

 • 7. Erol, İ (2018). “Zaman Yönetimi”. Yönetimde Genel Esaslar, Orion Kitabevi, Ankara.

 • 8. Erol, İ (2020). “Türk Eğitim Sisteminde Yönetici Atamaları ve Liyakat Sistemi”. Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, içinde (121-139), Livre De Lyon, Lyon.

 • 9. Glesne, C. Ve Peshkin, A. (1992). BecomingQualitativeResearchers: An Introduction New York:Longman.

 • 10. Griffin, M.S. (1993). InstructionalLeadershipBehaviours of CatholicSecondary School Principals. DoctoralDissertation. TheUniversity of Connecticut.

 • 11. Handy, C.(1986). Understanding Schools as Organizations. Viking PenguinInc.,New York.

 • 12. Hausman, S. C, Crow, M. G, Sperry, J. D. (2000). “Portrait of the “IdealPrincipal”: Contextand Self,” NASSP Bulletin, Vol.84, No. 617, pp.1-7.

 • 13. Karasar, Niyazi (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Altıncı Basım. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

 • 14. Kaya, Y.K. (1993). Eğitim Yönetimi, Kuram ve Türkiye’deki Uygulamalar, Ankara: Set Ofset Matbaacılık Ltd. Şti..

 • 15. Kaykanacı, M. (2000). “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yönetim İşlerine Verdikleri Önem ve Harcadıkları Zaman”,Yayımlanmamış Doktora Tezi, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • 16. McNergney, R. Ve Herbert M. Joanne (1995). Foundations of Education. The Challenge of Professional Practice. Boston: Allynand Bacon.

 • 17. MEB (1993). Ondördüncü Milli Eğitim Şurası, Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 • 18. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik. Resmi Gazete, 23472.23.9.1998.

 • 19. Peterson, K.D. (1978). “Theprincipal’sTasks”, Administrator’s Notebook, TheUniversity of Chicago, vol.26, no.8, pp.21-26.

 • 20. Richards, L. AndRichards, T. (1997). NUD*IST 4, Qualitative Solutions andResearch, Melbourne Victoria Australia: Pty Ltd.

 • 21. Sarros, J. C. (1988). “School administratorswriteaboutburnout: Individualandorganizationalimplications.” British EducationalResearchJournal, vol.14, no.2., p. 177.

 • 22. Sayles, L. (1989). ManagerialBehavior. New York: FreePress.

 • 23. Taymaz, H. (2000). Okul Yönetimi, Ankara: PEGEM A Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics