Matematik Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitimi Terkinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4521-4531
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli değişen, gelişen bilginin ve teknolojinin var olduğu dünyada bireylerin buna uyum sağlayabilmesi için bilgilerini sürekli olarak güncellemeleri gerekmektedir. Bilgileri güncel tutmanın yollarından biri de lisansüstü eğitimdir. Gerçekleştirilen bu çalışmada matematik öğretmenlerinin lisansüstü eğitim terk nedenlerini ortaya koymak ve katılımcıların lisansüstü öğrenci adaylarına yönelik görüş ve önerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni tercih edilmiştir. Araştırma, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, lisansüstü eğitimi terk eden 22 matematik öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından geliştirilen ve 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Katılıcımların lisansüstü eğitim terk nedenlerinden en fazla dile getirilen sebebin iş hayatlarının yoğun olması ve danışmanları sebebi ile olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların tamamına yakını lisansüstü eğitim boyunca kendilerine ders veren öğretim üyelerinden memnun oldukları sonucu ile kaşılaşılmıştır. Çalışanlar için uygun şartların oluşturulması lisansüstü eğitim terkinin azaltılabileceği sonucuna varılmıştır. Lisansüstü eğitimde terki minimize edebilmek adına MEB tarafından çalışanlara araştırma yapmak için daha fazla imkan sağlamaları, araştırmacılara ise lisansüstü eğitimde terk nedenlerini karma desen yöntemi kullanarak çalışmaları önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In a world where constantly changing and developing information and technology exist, individuals need to constantly update their knowledge in order to adapt to it. One of the ways to keep information up-to-date is through postgraduate study. In this study, it was aimed to reveal the reasons for leaving the postgraduate education of mathematics teachers and to determine the opinions and suggestions of the participants towards the postgraduate students. In this study, the phenomenology design, one of the qualitative research methods, was preferred. The research was carried out with 22 mathematics teachers who left postgraduate education, determined by criterion sampling method. The data were collected with a semi-structured interview form consisting of 9 questions developed by the researcher using face-to-face interview technique. Content analysis was used in the analysis of the data. It was concluded that the most frequently mentioned reason for the participants to drop out of graduate education was because of their busy work life and their advisors. It was observed that almost all of the participants were satisfied with the lecturers who taught them throughout their graduate education. It has been concluded that creating suitable conditions for employees can reduce graduate education dropouts. In order to minimize dropout in graduate education, it has been suggested by the Ministry of National Education to provide more opportunities for employees to conduct research, and researchers to study the reasons for dropout in graduate education using mixed design method.

Keywords