Öğrencilerin Başarı Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bakırköy İlçesi Örneği

Author:

Year-Number: 2022-104
Number of pages: 4001-4010
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin başarı algılarının farklı değişkenlere (cinsiyet, okul kademesi ve türü, sınıf düzeyi, kendilik algısı, ailelerin gelir düzeyi, ebeveynlerin evlilik durumları, okul memnuniyeti) göre belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul Bakırköy ilçesi genelinde eğitimine devam eden 686 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Başarı Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadaki analiz sonuçlarına göre, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal başarı algılarının cinsiyete ve eğitim görülen okuldan memnuniyete göre farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca kendilik algısı ve okul kademesine ve türüne göre öğrencilerin başarı algılarında da farklılıklar görülmüştür. Öğrencilerin ölçek maddelerine verdiği yanıtlar dikkate alınarak gerçekleştirilen korelasyon analizlerinin bazılarında da orta düzeyde pozitif ya da negatif ilişkiler bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine students' perceptions of success according to different variables (gender, school level and type, class level, self-perception, income level of families, marital status of parents, school satisfaction). The sample of the research consists of 686 students who continue their education in Istanbul Bakırköy district. The Perception of Success Scale was used within the scope of the research. According to the results of the analysis in the research, it was determined that cognitive, affective and behavioral success perceptions differed according to gender and satisfaction with the school attended. In addition, there were differences in students' perceptions of self-perception and success according to school level and type. In some of the correlation analyzes carried out considering the answers given by the students to the scale items, moderate positive or negative relationships were found.

Keywords