Öğrencilerin Başarı Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bakırköy İlçesi Örneği

Author :  

Year-Number: 2022-104
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 20:05:01.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 4001-4010
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin başarı algılarının farklı değişkenlere (cinsiyet, okul kademesi ve türü, sınıf düzeyi, kendilik algısı, ailelerin gelir düzeyi, ebeveynlerin evlilik durumları, okul memnuniyeti) göre belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul Bakırköy ilçesi genelinde eğitimine devam eden 686 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Başarı Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadaki analiz sonuçlarına göre, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal başarı algılarının cinsiyete ve eğitim görülen okuldan memnuniyete göre farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca kendilik algısı ve okul kademesine ve türüne göre öğrencilerin başarı algılarında da farklılıklar görülmüştür. Öğrencilerin ölçek maddelerine verdiği yanıtlar dikkate alınarak gerçekleştirilen korelasyon analizlerinin bazılarında da orta düzeyde pozitif ya da negatif ilişkiler bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine students' perceptions of success according to different variables (gender, school level and type, class level, self-perception, income level of families, marital status of parents, school satisfaction). The sample of the research consists of 686 students who continue their education in Istanbul Bakırköy district. The Perception of Success Scale was used within the scope of the research. According to the results of the analysis in the research, it was determined that cognitive, affective and behavioral success perceptions differed according to gender and satisfaction with the school attended. In addition, there were differences in students' perceptions of self-perception and success according to school level and type. In some of the correlation analyzes carried out considering the answers given by the students to the scale items, moderate positive or negative relationships were found.

Keywords


 • 1. Akengin, H., Yıldırım, G., İbrahimoğlu, Z., & Arslan, S. (2014). Öğrencilerin coğrafya dersine ilişkin öz yeterlik algıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(29). DOI: 10.14781/mcd.77745

 • 2. Aydın, S. (2021). Yöneticilerin Kariyer Planlaması ve Kişisel Başarı Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Ordu İli Novada AVM Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi.

 • 3. Aydın, S., & Çekim, Z. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik başarıları ve başarı algılarının fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarıyla ilişkisinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 458-470.

 • 4. Bandura, A., & Cervone, D. (1983). Self-evaluative and self-efficacy mechanisms governing the motivational effects of goal systems. Journal of Personality and Social Psychology, 45(5), 1017–1028. https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.5.1017

 • 5. Budak, G., & Budak, G. (2004). İşletme yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.

 • 6. Coplan, R. J., Bullock, A., Archbell, K., & Bosacki, S. (2015). Preschool teachers’ attitudes, beliefs, and emotional reactions to young children’s peer group behaviors. Early Childhood Research Quarterly, 30, 117– 127. DOI: 10.1016/j.ecresq.2014.09.005

 • 7. Demirtaş, H., & Çınar. İ. (2004). Yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin başarı algısı ve eğitime ilişkin görüşleri (Malatya İli Örneği). XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi.

 • 8. Dinçer Ö., & Fidan Y. (1996). İşletme yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

 • 9. Elmacıoğlu, T. (2012). Başarıda aile faktörü. İstanbul: Yediveren Kitabevi.

 • 10. Evans, M. A. (2010). Language performance, academic performance and signs of shyness: A comprehensive review. In K. H. Rubin & R. J. Coplan, eds., The development of shyness and social withdrawal (pp. 179– 212). New York, NY: Guilford Press.

 • 11. Kalutskaya, I., K., A., Rudasill, K. M., & Coplan, R. J. (2015). Shy children in the classroom: From research to educational practice. Translational Issues in Psychological Science 1(2), 149–157. DOI: 10.1037/tps0000024

 • 12. Kara, Y. (2022). Kadınlara yönelik şiddetin karşılaştırmalı bir analizi: Cadı avlarından Türkiye’deki kadın cinayetlerine. International Journal of Social Inquiry, 15(1), 69-84. DOI: 10.37093/ijsi.937007

 • 13. Kara, Y. (2019). Zihinsel yeti yitimi olan çocuğa yönelik sosyal hizmet uygulaması: Bir vaka sunumu. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(1), 353-373. DOI: 10.33417/tsh.516778

 • 14. Kara, A., & Şahin, C. (2019). İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s.1359-1364). Ankara, Türkiye.

 • 15. Karabanovaa, O., & Bukhalenkovab, D. (2016). Perception of success in adolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 233, 13-17. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.10.116

 • 16. Karahan, S. D. (2021). Futbol Eğitimi Alan Çocuklarda Sorumluluk Duygusu ve Başarı Algısının İncelenmesi: BJK Futbol Okulları Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi.

 • 17. Keskin, H. K., & Yapıcı, Ş. (2008). Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 1(1), 20-32.

 • 18. Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • 19. Treasure, D. C., & Roberts, G. C. (1994). Perception of Success Questionnaire: Preliminary validation in an adolescent population. Perceptual and Motor Skills, 79(1 Pt 2), 607–610. https://doi.org/10.2466/pms.1994.79.1.607

 • 20. Schunk, D. H., & Rice, J. M. (1990). Learning goals and progress feedback during reading comprehension instruction. Unpublished manuscript, University of North Carolina, Chapel Hill.

 • 21. Seçer, H. (2013). Bireysel Kariyer Planlama ve Kişisel Başarı Algısı Arasındaki İlişki ve Pamukkale Üniversitesi’nde Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

 • 22. Ulubaş, A. (2022). Judo Sporcularının Başarı Algısı ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

 • 23. Uslu, B. (2015). Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerde Kişisel Başarı ile Bireysel Kariyer Planlama Arasındaki Etkileşim: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics