Öğretmenlerin Siber Güvenliklerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:11:40.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4505-4510
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnterneti ve dijital cihazları yoğun bir şekilde kullandığımız günümüzde dijital ortamlardaki güvenliğimizi sağlamakta bir o kadar önemlidir. Bu çalışmada öğretmenlerin siber güvenliklerini bazı demografik değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi tarama yöntemidir. Çalışmanın örneklemini uygun örnekleme tekniği ile belirlenen 172 öğretmen oluşturmaktadır. Kişisel siber güvenlik ölçeği ile toplanan verilerin analizinde, frekans, yüzde, ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin siber güvenlik düzeyleri orta düzeydir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre kadınların lehine, günlük internet süresine göre 3 – 6 saat kullananlar lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. İnterneti kullanma amacı ve sahip olunan sosyal medya sayısına göre ise anlamlı farklılık yoktur. 

Keywords

Abstract

Today, when we use the internet and digital devices intensively, it is just as important to ensure our security in digital environments. In this study, it is aimed to examine the cyber security of teachers according to some demographic variables. The method of the study is the scanning method. The sample of the study consists of 172 teachers determined by convenient sampling technique. Frequency, percentage, mean, t test, one-way analysis of variance and Kruskall Wallis tests were used in the analysis of the data collected with the personal cyber security scale. According to the results of the research, teachers' cyber security levels are moderate. A significant difference was determined in favor of women according to the gender of the teachers, and in favor of those who use the internet for 3 – 6 hours according to the daily internet time. There is no significant difference according to the purpose of using the internet and the number of social media owned.

Keywords


 • 1. Akgün, Ö. E. Ve Topal, M. (2015). Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 98-121. doi: 10.19126/suje.73391

 • 2. Altıner, İ. (2021). Öğretmenlerin kişisel siber güvenlik farkındalık düzeylerinin farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • 3. Anwar, M., He, W., Ash, I., Yuan, X., Li, L. ve Xu, L. (2017). Gender difference and employees' cybersecurity behaviors. Computers in Human Behavior, 69, 437-443.

 • 4. Atkinson, S., Furnell, S. & Phippen, A. (2009). Securing the next generation: enhancing e-safety awareness among young people. Computer Fraud & Security, 7, 13-19.

 • 5. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem A Yayınları, 25.Baskı

 • 6. Canbek G. ve Sağıroğlu Ş. (2006). Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği: Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri, ISBN: 975-6355-26-3, Grafiker, Ankara.

 • 7. Cengiz, G. (2021). Siber suçlar, sosyal medya ve siber etik. İletişim Çalışmaları Dergisi, 7 (3), 407-424

 • 8. Ceylan, Y. (2013). Türkiye’de çocukların güvenliğine yönelik “güvenli internet” uygulamasının yazılı basında yankıları. Akademik Bakış Dergisi, 37

 • 9. Çubukçu, A. ve Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148173.

 • 10. Erol, O., Şahin, Y. L., Yılmaz, E. & Haseski, H. İ. (2015). Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 75-91. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3185

 • 11. Gökalp, S.A. (2021). Sosyal Medya ve Siber Güvenlik, Akademik Kaynak, https://www.akademikkaynak.com/sosyal-medya-ve-siber-guvenlik.html (Erişim: 25.09.2022).

 • 12. Gönen, S., Ulus, H.İ. & Yılmaz, E.N. (2016). Bilişim alanında işlenen suçlar üzerine bir inceleme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(3), 229-236.

 • 13. Keser, H. ve Güldüren, C. (2015). Bilgi güvenliği farkındalık ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1167-1184.

 • 14. Moore, R. (2014). Cybercrime: Investigating high-technology computer crime. Routledge.

 • 15. NICCS (2018). Glossary. : https://niccs.us-cert.gov/glossary

 • 16. Öğün, M. N. ve Kaya, A. (2013). Siber güvenliğin milli güvenlik açısından önemi ve alınabilecek tedbirler. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 18, 145-181.

 • 17. Parlak Yorğancı, D. (2018). Çocukların sosyal medya kullanımlarına yönelik yetişkin tutumları üzerine nitel bir inceleme. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(5): 182-202.

 • 18. Peltier, T. R. (2005). Social engineering: Concepts and solutions. Information Systems Security, 15(5), 13-21.

 • 19. Semerci, A. (2019). Egitim Fakultesi Ogrencileri ile Diger Fakultelerdeki Ogrencilerin Siber Guvenlik Farkindaliklarinin Karsilastirilmasi. Akdeniz Eğitim Arastirmalari Dergisi, 13(29), 138-156. doi: 10.29329/mjer.2019.210.8

 • 20. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.

 • 21. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2022) Hane Halkı Bilişim Teknolojilerini Kullanma Raporu, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-202245587 (Erişim: 17.09.2022).

 • 22. Yavanoğlu, U., Sağıroğlu, Ş. ve Çolak, İ. (2012). Sosyal Ağlarda Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Alınması Gereken Önlemler, Politeknik Dergisi, 15(1): 15-27.

 • 23. Yılmaz, S. ve Sağıroğlu, Ş. (2013). Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 20-21 Eylül, Ankara, 158-166.

 • 24. Yiğit, M. F. ve Seferoğlu, S. S. (2019). Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Çeşitli Diğer Değişkenlere Göre İncelenmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 186-215 . DOI: 10.17860/mersinefd.437610

                                                                                                    
 • Article Statistics