Öğretmenlerin Siber Güvenliklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4505-4510
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnterneti ve dijital cihazları yoğun bir şekilde kullandığımız günümüzde dijital ortamlardaki güvenliğimizi sağlamakta bir o kadar önemlidir. Bu çalışmada öğretmenlerin siber güvenliklerini bazı demografik değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi tarama yöntemidir. Çalışmanın örneklemini uygun örnekleme tekniği ile belirlenen 172 öğretmen oluşturmaktadır. Kişisel siber güvenlik ölçeği ile toplanan verilerin analizinde, frekans, yüzde, ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin siber güvenlik düzeyleri orta düzeydir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre kadınların lehine, günlük internet süresine göre 3 – 6 saat kullananlar lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. İnterneti kullanma amacı ve sahip olunan sosyal medya sayısına göre ise anlamlı farklılık yoktur. 

Keywords

Abstract

Today, when we use the internet and digital devices intensively, it is just as important to ensure our security in digital environments. In this study, it is aimed to examine the cyber security of teachers according to some demographic variables. The method of the study is the scanning method. The sample of the study consists of 172 teachers determined by convenient sampling technique. Frequency, percentage, mean, t test, one-way analysis of variance and Kruskall Wallis tests were used in the analysis of the data collected with the personal cyber security scale. According to the results of the research, teachers' cyber security levels are moderate. A significant difference was determined in favor of women according to the gender of the teachers, and in favor of those who use the internet for 3 – 6 hours according to the daily internet time. There is no significant difference according to the purpose of using the internet and the number of social media owned.

Keywords