Türkiye’de Yerli ve Milli Yazılımlar Üzerine Derinlemesine Görüşme

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 15:45:40.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası Ticaret
Number of pages: 4073-4094
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazılım sektörü, ülkemiz sanayisi başta olmak üzere iletişim, ulaştırma, enerji, alt yapı gibi birçok sektörün gelişimine ivme kazandıran lokomotif bir sektördür. Bu yönüyle sektör, ülkenin gelişimine katma değer ve istihdam sağlayan doğal bir kaldıraç görevi üstlenmektedir. Ancak sektörün gelişimi adına uluslararası arenada artan rekabet, değişen koşullar ve ekosistemin gerektirdiği altyapıların hazırlığı gibi birçok zorlukla başa çıkılması gerekmektedir. Dünyadaki trendleri takip etmek ve küresel rekabetten geri kalmamak adına ülkemizde yerli ve milli yazılım üretiminin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve koruma altına alınması, bu anlamda büyük önem arz etmektedir. Araştırmanın kapsamı ve kısıtları çerçevesinde elde edilen niş verilerle yapılmış bu çalışmada, yazılım sektörünün uluslararası stratejik rekabetinin konumlandırılmasında, sektörün gücüne vurgu yapılarak, çalışmalara ışık tutması amaçlanmaktadır. Yazılım sektörünün kamu, özel sektör, akademik ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 4 ana boyutta değerlendirilmesi, analizin fırsat, tehdit, güçlü ve zayıf yönlerine farklı boyutlardan değerlendirmeler sunmakta ve bu alandaki akademik literatürün güçlenmesine katkı sunması beklenmektedir.

 

 

Keywords

Abstract

The software sector is a locomotive sector that accelerates the development of many sectors such as communication, transportation, energy and infrastructure, especially our country's industry. In this respect, the sector acts as a natural leverage that provides added value and employment to the development of the country. However, for the development of the sector, it is necessary to cope with many difficulties such as increasing competition in the international arena, changing conditions and the preparation of the infrastructures required by the ecosystem. In this sense, it is of great importance to develop, encourage and protect domestic and national software production in our country in order to cope with the trends in the world and not to fall behind in global competition. In this study, which was conducted with the niche data obtained within the scope and limitations of the research, it is aimed to shed light on the studies in the positioning of the international strategic competition of the software sector, by emphasizing the power of the sector. Evaluation of the software industry in 4 main dimensions as public, private sector, academic and non-governmental organizations provides evaluations of opportunities, threats, strengths and weaknesses of the analysis from different dimensions and is expected to contribute to the strengthening of the academic literature in this field.

Keywords


 • 1. Aaker, A. D. (1996). Building strong brands. New York: The Free Press.

 • 2. Altan, Z. (2010). Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10 - 12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi.

 • 3. Arpacı, M. C. (2010). Türkiye'de Yazılım Sektöründe Sağlanan Teşvikler ve Maliyetleme: Türkiye ve Hindistan Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • 4. Aydın, İ. (2012). Bilişim sektörü ve Türkiye’nin sektördeki potansiyeli. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(1), 180-200.

 • 5. Bakan, İ., Doğan, İ. F., & Kıllı, M. (2013). Ar-Ge faaliyetlerinde insan kaynaklarının önemi. Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-15.

 • 6. Bauman, Z. (2005). Bireyselleşmiş toplum. (Y. Alogan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

 • 7. Bayraktar, E., & Efe, M. (2006). Kurumsal Kaynak Planlaması Erp Ve Yazılım Seçim Süreci. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 689-709.

 • 8. Çetin, İ. (2017). Otel işletmelerinde marka değeri ve marka yaratma (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık,

 • 9. Damar, M., & Özdağoğlu, G. (2021). Yazılım Sektörü ve Uluslararasılaşma, Politika Önerileri. Ankara: Nobel Yayın

 • 10. Denning, P. J. (1992). What is software quality?. Communications of the ACM, 35(1), 13-15.

 • 11. DPT, (2006). Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2006-2010. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

 • 12. Gartner, X. (2002). Comparison: Indian and Chinese software services markets. Gartner Research.

 • 13. Giray, F., & Ömür, Ö. M. (2014). Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Vergi Teşvikleri ve Etkinliği: Türkiye Uygulaması. International Journal of Social Inquiry, 7(2), 31-51.

 • 14. Gulati, R., & Gargiulo, M. (1999). Where do interorganizational networks come from?. American journal of sociology, 104(5), 1439-1493.

 • 16. Heeks, R., & Nicholson, B. (2002). Software export success factors and strategies in developing and transitional economies. Development Informatics Working Paper, (12).

 • 17. İyem, C., & Danyal, Y. (2021). Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Covıd-19 Pandemisi Üzerine Nitel Bir Araştırma: KOBİ'lerde Dayanıklılığı Artırmak İçin Acil Durum Ve İş Sürekliliği. Pandemi, 81.

 • 18. Karakaş, S., & Karakaş, C. (2001). Cep telefonunun yaygınlığı ve olası psikolojik nedenleri. Bilim ve Ütopya, 83.

 • 19. Köten, A. B. (2020). Pandemi Döneminde Bankacılık Sektöründe Alınan Önlemler ve Küresel Finansal İstikrara Etkileri. Rating Akademi Yayınları.

 • 20. Krishna, S., Ojha, A. K., & Barrett, M. (2017). Competitive advantage in the software industry: an analysis of the Indian experience. In Information technology in context (pp. 182-197). Routledge.

 • 21. Okumuş, A., & Mutlu, F. (2012). Yazılım pazarlaması ve yazılım sektörünün pazarlama zekalarının incelenmesi. Verimlilik Dergisi, (1), 45-68.

 • 22. Okur, M. (2007). Yazılım Endüstrisinin Geleceği: Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye. Journal of Yasar University, 2(7), 651-660.

 • 23. Onursal, E. (2013). Mevzuat ve Teknik Yönleri ile Dış Ticaret. Seçkin Yayıncılık.

 • 24. OYUNDER, (2021). Oyun ihracatı rekora koştu: 2.5 milyar $, https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/oyun- ihracati-rekora-kostu-2-5-milyar-6651009#, (Erişim Tarihi: 03.09.2022).

 • 25. Öndeş, T., & Özkan, T. (2021). Bütünleşik CRITIC-EDAS yaklaşımıyla covid-19 pandemisinin bilişim sektörü üzerindeki finansal performans etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 506-522.

 • 26. Özcan, Y. Z. ve Kolçak, A. (2003). A Need or a status symbol? Use of cellular phones in Turkey. European Journal of Communication, 18 (2), 241-254.

 • 27. Özgüven, N. (2010). Marka Değeri: Global Markaların Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 141-148.

 • 28. Öztürk, N. (2012). Dış ticaret: kuram politika uygulamaları. Bursa: Ekin Kitabevi.

 • 29. Öztürkler, K. (2020). Covid-19 sonrası evden çalışma dönemi bitiyor, istediğin yerden çalışma dönemi başlıyor!, https://webrazzi.com/2020/05/25/covid-19-sonrasi-evden-calisma-donemi-biitiyor-istedigin-yerdencalisma-donemi-basliyor/, (Erişim Tarihi: 04.09.2022).

 • 30. Salmenkaita, J. P., & Salo, A. (2002). Rationales for government intervention in the commercialization of new technologies. Technology Analysis & Strategic Management, 14(2), 183-200.

 • 31. Schwab, K. (2019). World economic forum. Global Competitiveness Report (2018-2019).

 • 32. Suner, F. A. (2001). Türkiye’de cep telefonu: Kriz, göç ve aidiyet. Toplum ve Bilim, 90, 114-130.

 • 33. Tekinerdoğan, B., & Çetin, S. (2015). Türkiye’de Küresel Yazılım Geliştirme. İnovasyon 2023 AR-GE ve İnovasyon Sempozyumu (Fırat Üniversitesi) Sempozyum Bildiri Kitabı.

 • 34. Tessler, S., Barr, A., & Hanna, N. (2003). National software industry development: Considerations for government planners. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 13(1), 1-17.

 • 35. Thomson, M., Maclnnis, D. J., ve Park, C.W. (2005). Measuring the Strength of Customers’ Emotional Attachments to Brands. Journal of Consumer Psychology, 1, 77-91.

 • 36. TUBİSAD. (2018). Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği, Bilişim sektörü raporu.

 • 37. TÜBİSAD, (2021). TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri Raporlarıhttps://www.tubisad.org.tr/tr/bilgi-bankasi/sunumlar-liste/TUBISAD-Raporlar/40/0/0, (Erişim Tarihi: 03.09.2022).

 • 38. Türkiye Bilişim Derneği, (2022). https://www.dunya.com/sektorler/bilisimdeki-beyin-gocu-milli-risk-haberi- 652304, (Erişim Tarihi: 03.09.2022).

 • 39. Yağcı, S. (2022). Yazılım ihracatında hedef 5 milyar dolar. https://www.dunya.com/sektorler/yazilim- ihracatinda-hedef-5-milyar-dolar-haberi-653511, (Erişim Tarihi: 03.09.2022).

 • 40. Yalçıntaş, M. (2014). Üniversite-sanayi-devlet işbirliğinin ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10).

 • 41. Yanıklar, C. (2010). Tüketim kültürü, kapitalizm ve insan ihtiyaçları arasındaki ilişki üzerine bir tartışma. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 34(1), 25-32.

                                                                                                    
 • Article Statistics