Covid-19 Pandemi Sürecinde Değişen Tüketim Alışkanlıklarının Reklamlara Yansıması Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz

Author :  

Year-Number: 2022-104
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 20:06:03.0
Language : Türkçe
Konu : Reklamcılık
Number of pages: 3669-3676
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi sürecinde insan yaşamının birden farklılaşmasıyla insanların yeni düzene ayak uydurma mecburiyeti ve aynı zamanda aile, arkadaş ortamı gibi sosyal çevreden uzaklaşma gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla insanların tüketim alışkanlıklarında da değişikler gözlemlenmiştir. Markalar reklam kampanyalarında COVİD-19 öncesi dönemde müşterilerini sürekli olarak doğada olmaya, hayatın tadını yollarda çıkarmaya yönelik bir mesaj verilirken; COVİD-19 sürecinde müşterilerinin, sağlıklı ve güvende kalmalarını önemsediklerini gösteren evde kalma odaklı mesajlar verdikleri tespit edildiği görülmüştür. Bu kapsamda, markalar, yalnız pazarlama esnasında değil, hayatlarının her anında müşterilerini düşündüklerini göstermeye çalıştığı söylenebilir. Bu çalışmada, COVİD-19 pandemisinin reklam sektöründe kendini nasıl gösterdiği ele alınmıştır.  Pandemi sürecinde markaların reklam kampanyalarında verdikleri sosyal mesajı inceleyerek, COVİD-19 dönemi reklam kampanyalarını Roland Barthes’ın göstergebilimsel analizi ile tüketiciye verilen mesaj bağlamında çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

With the sudden differentiation of human life during the pandemic process, situations such as the obligation of people to keep up with the new order and at the same time being away from the social environment such as family and friends have emerged. Therefore, changes have been observed in people's consumption habits. In the advertising campaigns of brands, a message was given to their customers to be in nature and to enjoy life on the roads, in the pre-COVID-19 period; It has been observed that during the COVID-19 process, it has been determined that their customers give stay-at-home messages showing that they care about staying healthy and safe. In this context, it can be said that brands try to show that they think of their customers not only during marketing but also at every moment of their lives. In this study, how the COVID-19 pandemic manifests itself in the advertising industry is discussed. By examining the social message given by the brands in their advertising campaigns during the pandemic process, the advertising campaigns of the COVID-19 period were analyzed in the context of the message given to the consumer with the semiotic analysis of Roland Barthes.

Keywords


 • 1. Barthes, R. (2009). Göstergebilimsel Serüven. Çev. Mehmet Rıfat Sema Rıfat. YKY Yayıncılık, İstanbul.

 • 2. Baştürk, E. ve Eken, İ. (2020). “Covid-19 Sürecinde Telekomünikasyon Şirketlerinin Reklam Kampanyaları: Evde Kal Kampanyasının Gösterge Bilimsel Analizi”. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 3(2), 24-55.

 • 3. Bekar, A. (2020). Ürün konumlandırmada COVID-19’un ihracat ve pazarlama stratejisine etkisi: pandemi süreci ve sonrası mobilya sektörü. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(4), 852-873.

 • 4. Çamdereli, M. (2002). Reklamın r'si ya da reklam söylemine giriş. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi/İstanbul University Faculty of Communication Journal, 2(12). 455-472.

 • 5. Çetin, B. N. (2014). Yeniden anlamlandırma aracı olarak reklam. Electronic Turkish Studies, 9(5), 559-573.

 • 6. Çubukçu, G. & Sözüneri, G. (2016). Bir iletişim şekli olarak reklam. İçinde: IMUCO 2016 Proceeding Book International Multidisciplinary Conference, April 21-22, (49-60). Antalya, Turkey.

 • 7. Džanić, M. (2013). The semiotics of contemporary advertising messages: Decoding visuals. Jezikoslovlje, 14(2), 475-485.

 • 8. Ersan, M. ve Avşar, Z. (2020). Sağlık Bakanlığının koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin hazırladığı kamu spotları üzerine göstergebilimsel bir analiz. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 54(2020 Kasım), 1336–1345.

 • 9. Gray, E. R., & Balmer, J. M. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long Range Planning, 31(5), 695-702.

 • 10. Küçükerdoğan, R., & Sarı, N. (2000). Reklam iletişiminde strateji yaratımı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (10), 421-429.

 • 11. Mengü, M. M. (2006). Reklam sloganları ve tüketici zihni. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (25), 109-121.

 • 12. Octarensa, V., & Aras, M. (2020). Semiotic analysis of video COVID-19 by World Health Organization. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 5(7), 145-151.

 • 13. Öztürk, G. (2020). Türkiye’de Corona virüsün reklam sektörü üzerindeki etkileri ve reklamın geleceğine ilişkin öngörüler. YAPKO Covid-19 Süreci Analiz Raporları, İstanbul Ticaret Üniversitesi.

 • 14. T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). COVID-19 nedir? https://covid19.saglik.gov.tr/TR- 66300/covid-19-nedir-.html Erişim tarihi: 20.06.2022.

 • 15. TBWA\İstanbul (2020). TBWA’den reklam endüstrisi için COVID-19 ajandası. https://www.campaigntr.com/tbwaden-reklam-endustrisi-icin-covid-19-ajandasi/ Erişim tarihi: 20.06.2022.

 • 16. The Editors of Encyclopaedia Britannica (1998). Advertising communication. https://www.britannica.com/topic/advertising Erişim tarihi: 20.06.2022.

 • 17. Tokgöz, O. (1979). Televizyon reklamları ve çocuklar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,34(01), 93-110.

 • 18. World Health Organization (WHO), (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int Erişim tarihi: 20.06.2022.

 • &ab_channel=T%C3%9CRK%C4%B0YE%27N%C4%B0NREKLAMLARI, Erişim Tarihi: 20.06.2022

 • b_channel=T%C3%9CRK%C4%B0YE%27N%C4%B0NREKLAMLARI, , Erişim Tarihi: 20.06.2022

 • b_channel=T%C3%9CRK%C4%B0YE%27N%C4%B0NREKLAMLARI, Erişim Tarihi: 20.06.2022

                                                                                                    
 • Article Statistics