Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları İle Saygınlıklarını Yitirme Kaygıları Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-103
Number of pages: 3535-3548
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, öğretmenlerin örgütsel adalete ilişkin algı düzeyleri ile saygınlıklarını yitirme kaygıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma deseni olarak ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışma da evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldığı için sayım yöntemi kullanılmıştır.  Van İli Gevaş İlçesi’nde bulunan kamuya ait ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan 231 öğretmen araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma verileri Okullarda Örgütsel Adalet Ölçeği ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı, ANOVA testi,    t-testi ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının orta düzeyin üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin en çok etkileşimsel adalet boyutuna katılım sağladıkları bulgulanmıştır. Öğretmenlerin örgütsel adalete ilişkin görüşleri, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark göstermiştir. Öğretmenlerin saygınlıklarını yitirme kaygıları da orta düzeyin üzerindedir. Saygınlığını yitirme kaygıları, kıdem ve sendika kaydı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin örgütsel adalete ilişkin algıları ile saygınlıklarını yitirme kaygıları arasında tüm boyutlarda orta düzeyde negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulgulanmıştır. Örgütsel adalete ilişkin tüm boyutların toplamı, öğretmenlerin saygınlıklarını yitirme kaygıları toplam varyansının yaklaşık % 10’unu açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the relationship between teachers' perceptions of organizational justice and their concerns about losing their dignity. No sample was taken because it was tried to reach the whole of the universe in the research investigated in the relational screening model. 231 teachers working in elementary, secondary and high school in Gevaş District of Van Province were included in the survey. The data were collected by the Organizational Justice Scale and the Loss of Respectability Scale.  Descriptive statistics, t-test, ANOVA test, Pearson Momentler Product Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis were used in the analysis of the data. According to the findings, teachers' participation in organizational justice perceptions is above middle level and most in terms of interactive justice. The opinions of teachers about organizational justice showed a meaningful difference according to gender. Concerns about the loss of teachers' dignity are also at an intermediate level. The concerns of losing respectability are significantly different according to variables of seniority and trade union enrollment. Teachers 'perceptions of organizational adherence, together with all of the dimensions, give a moderate, negative and meaningful relationship (r = -0.313, p <.01) with the concerns of losing teachers' dignity. The sum of all dimensions of organizational justice accounts for about 10%   (R2 = 0.98, p <.01) of the total variance of the fear of losing teachers' dignity.

Keywords