Beden Eğitimi ve Spor Aday Öğretmenlerinin Yirmi Birinci Yüzyıl Beceri ve Kariyer Stresleri Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:12:55.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 3052-3060
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının yirmi birinci yüzyıl beceri ve kariyer stresleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde eğitim alan basit tesadüfü yöntem ile seçilmiş gönüllü 102 öğrenci katılmıştır. Araştırmada kişisel bilgi formu, Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği ve Kariyer Stresi ölçekleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak sayılar, yüzdeler, ortalama değerler ve standart değerler kullanılmış, sürekli değişkenler için ise Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır.

Sonuç olarak beden eğitimi aday öğretmenlerinin 21. YY becerileri alt başlıklarından BTOB ile KBBİ ve Kariyer stresi toplam arasında orta; DÇ ve İBB arasında düşük düzeyde pozitif yönde; GİB ile KBBİ ve Kariyer Stresi Toplam arasında orta düzeyde ve DÇ ile İBB arasında düşük düzeyde pozitif yönde; SSLB ile KBBİ arasında orta düzeyde ve DÇ ile Kariyer stresi toplamı arasında düşük düzeyde pozitif yönde; KB ile KBBİ ve Kariyer Stresi Toplamı arasında orta düzeyde ve DÇ arasında düşük düzeyde pozitif yönde; 21. YY Becerileri toplam puanı ile KBBİ ve Kariyer Stresi Toplamı arasında orta düzeyde ve DÇ ile İBB arasında düşük düzeyde pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Bu durumun da 21. Yy becerileri düşük olan öğrencilerin, Kariyer Belirsizliğinden kaynaklanan stres ile başa çıkamamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between physical education and sports teacher candidates' twenty-first century skills and career stress.

102 students voluntarily selected by random method, studying in the Department of Physical Education and Sports Teaching at Süleyman Demirel University Faculty of Sports Sciences in the 2021-2022 academic year, participated in the research.

Personal information form, Multidimensional 21st Century Skills Scale and Career Stress Scales were used as data collection tools in the study. In the analysis of data; numbers, percentages, mean values and standard values were used as descriptive statistical methods, and Pearson correlation analysis was applied for continuous variables.

As a result, between the sub-headings of 21st century skills of physical education novice teachers, BTOB and ENT and Career stress are moderate; Low level positive between IA and IMM; Moderately positive between IOP and ENT and Career Stress Total and low between IA and IMM; Moderately positive between SSLB and ENT, and low positive between IA and Career stress sum; Moderately positive between KB and ENT and Career Stress Sum, and low level of positive; A moderate positive correlation was found between 21st Century Skills total score and ENT and Career Stress Total, and a low level positive correlation between IA and IMM. It is thought that this situation is due to the inability of students with low 21st century skills to cope with the stress caused by career uncertainty.

Keywords